Proves Lliures I Convocatòria ordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023