Convocatòria d’ajuts

Curs 2017-2018

Base I. Característiques generals

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols, seguint l’esperit de fomentar l’aprenentatge, pràctica i coneixements culturals de les llengües estrangeres objecte d’estudi al nostre centre, informa sobre les bases de la convocatòria d’ajuts per al nostre alumnat corresponent al curs 2017-2018.

Les quanties que es destinen a aquests ajuts provenen de l’aportació voluntària que fan els alumnes durant el període de matrícula. D’aquesta manera aquesta dotació extraordinària reverteix directament sobre els propis alumnes.

En la present convocatòria s’ofereixen:

 • 2 ajut Borsa de Viatge
 • 10 ajuts Compra de material

L’ajut Borsa de viatge només és pot demanar per a activitats realitzades dins del curs escolar al qual fa referència la convocatòria, iniciant-se sempre l’1 de setembre i acabant el 30 d’agost, o durant el primer trimestre del curs següent.

L’ajut Compra de material només es pot demanar per a compres realitzades dins del curs escolar al qual fa referència la convocatòria, iniciant-se sempre l’1 de setembre i acabant el 30 d’agost, o durant el primer trimestre del curs següent.

Base II. Característiques econòmiques.

 1. La quantia de l’ajut per Borsa de Viatge és de 800€ i la de l’ajut per Compra de Material de 100€.
 2. Per tal de procurar que aquests ajuts beneficiïn alumnes diferents en cada convocatòria, se seguiran les condicions següents:
  • Els ajuts per Borsa de Viatge s’atorgaran als alumnes que no hagin gaudit mai d’aquest ajut, o als que, havent-ne gaudit amb anterioritat, hagin estat un període de 3 cursos sense sol·licitar-ho de nou.
  • L’ajut per Compra de Material podrà ésser adjudicat a cada alumne una sola vegada en cada llengua objecte d’estudi.
 3. L’import en efectiu es lliurarà als beneficiaris dels ajuts durant el primer quadrimestre (setembre – desembre) del curs següent al curs de l’atorgament de l’ajut, un cop hagin justificat convenientment la despesa mitjançant factura a nom de l’alumne/a.
 4. En el cas de l’ajut per Compra de Material, l’alumne/a haurà de presentar el justificant de compra detallat (factura / albarà), per tal de comprovar que els diners s’han emprat en l’adquisició de material per a l’estudi de les llengües estrangeres. Qualsevol tipus de material fungible queda exclòs de l’ajut.
 5. En el cas de l’ajut per Borsa de Viatge, l’alumne/a haurà de justificar les despeses de viatge i/o estada. S’abonaran les despeses justificades en concepte d’inscripció a cursos, allotjament i/o trasllats.
 6. Cas que l’import de les factures no sigui pel total de l’ajut, només es lliurarà la quantitat justificada, quedant la resta per al fons d’ajuts per a activitats culturals de l’escola. També se seguirà el mateix procediment en el supòsit que l’alumne/a renunciï a l’ajut.
 7. Si l’import no ha estat justificat i reclamat seguint les condicions estipulades, abans de l’1 de desembre de 2018, s’entendrà que l’alumne/a renuncia a l’import de l’ajut.

Renúncia

En el cas que l’alumne/a renunciï a l’ajut de Borsa de Viatge i per tal que no se’l penalitzi en convocatòries posteriors, s’haurà de presentar una instància a la Secretaria del centre exposant les causes de la renúncia i justificant-la abans del 15 de setembre de 2018.

Base III. Requisits

 1. Tenen dret a sol·licitar aquests ajuts tots els alumnes oficials de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols, que hagin abonat l’import d’aportació voluntària.
 2. El personal docent de l’escola així com el personal administratiu i de serveis no poden participar en la present convocatòria encara que reuneixin la condició que s’especifica al primer punt de la Base III d’aquesta convocatòria.

Base IV. Criteris de selecció

La comissió de selecció valorarà els següents aspectes:

 1. L’informe del professor/a de l’alumne.
 2. El projecte detallat, documentat i justificat, sobre el tipus de curs, seminari, treball de recerca, estada, etc., que es pretén dur a terme amb l’ajut. (Només en el cas de la Borsa de Viatge)
 3. El pressupost detallat del tipus de material que es vol comprar amb l’ajut. (Només en el cas de l’ajut Compra de material)
 4. La participació en activitats relacionades amb llengües estrangeres dins i fora de l’escola, que es puguin justificar documentalment.

Base V. Tramitació

 1. L’alumnat haurà d’omplir la Sol•licitud d’ajut per borsa de viatge i/o Sol•licitud d’ajut per compra de material. L’alumne demanarà al seu professor, que signi a l’espai corresponent del full de sol·licitud i deixarà així constància de la data en la qual se li ha demanat l’informe.
 2. S’haurà d’omplir un full per cada ajut que es demani. (Els impresos presentats on hi consti més d’una sol·licitud no es tindran en compte)
 3. El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 d’abril al 3 de maig de 2018.
 4. Les sol·licituds es podran presentar únicament a la secretaria de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols durant l’horari habitual d’atenció al públic. En lliurar la sol·licitud, l’alumne portarà l’original i una fotocòpia per tal que a secretaria es pugui segellar amb la data de presentació. Aquesta fotocòpia segellada es considerarà el resguard per a l’alumne/a.
 5. Cas que l’alumne opti per trametre la sol·licitud per correu, ho haurà de fer per correu certificat i en sobre obert, per tal que es pugui segellar a l’oficina de correus amb la data d’enviament. No s’acceptarà cap tramesa sense el segell de l’oficina de correus.

Base VI. Documentació

Tots els sol·licitants hauran d’adjuntar a la seva sol·licitud la següent documentació:

 1. Un informe del professor/a actual, el/la qual el farà arribar directament a la comissió de selecció. L’alumne/a indicarà al professor/a quin o quins tipus d’ajut sol·licita i el professor/a ho farà constar a l’informe.
 2. Un projecte detallat, documentat i justificat, sobre el tipus de curs, seminari, treball de recerca, estada, etc., que es pretén dur a terme amb l’ajut. (Només en el cas de la Borsa de Viatge).
 3. Un pressupost detallat del tipus de material que es vol comprar amb l’ajut. (Només en el cas de l’ajut Compra de material)
 4. L’alumne haurà d’indicar a la sol·licitud si demana un altre tipus d’ajut a la mateixa convocatòria.
 5. Els alumnes menors de 18 anys també hauran d’adjuntar una Autorització dels pares o tutors alumnes menors per demanar ajuts. Aquesta autorització caldrà lliurar-la convenientment emplenada.

Base VII. Selecció

Finalitzada la presentació de sol·licituds, es reunirà la Comissió de Selecció d’Ajuts i emetrà la corresponent resolució de concessió, emparant-se en les bases de la convocatòria que regiran l’atorgament.

La comissió està formada per:
President

Sr. Josep Mª Montcada i Escubairó – Director de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols.

Secretària

Sra. Mercè Ribera Górriz – Secretària de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols.

Vocals

Sr. David Avellaneda González – Representant del professorat de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols.

Sra. Mercè Oliveras Amat – Representant del PAS de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols.

Dos dels representants de l’alumnat al Consell Escolar que no participin a la convocatòria d’enguany (pendents de nomenament). Cas que no es disposi de suficients representants amb aquesta condició, s’efectuarà un sorteig entre tots els alumnes per nomenar els vocals que ocuparan les vacants.

En cas d’absència d’alguns dels membres de la comissió, aquesta podrà constituir-se i efectuar la selecció sempre que es reuneixi a aquest efecte, com a mínim, la majoria simple dels seus membres.

La comissió es reserva el dret a deixar desert algun dels ajuts si el nombre de sol·licituds o l’incompliment dels requisits de les bases així ho requereix.

La resolució d’atorgament dels ajuts es farà pública el dia 18 de maig de 2018 i es comunicarà als interessats.

Base VIII. Drets i deures

 1. La sol·licitud dels ajuts per part de qualsevol alumne/a implica l’acceptació de les bases de la convocatòria.
 2. L’alumne/a a qui s’atorgui la Borsa de Viatge haurà de lliurar a l’EOI de Sant Feliu de Guíxols juntament amb la justificació de les despeses, un informe / valoració sobre la seva estada. També haurà de lliurar un article en suport informàtic en la llengua objecte d’estudi sobre l’estada realitzada, que passarà a ser propietat de l’EOI de Sant Feliu de Guíxols i que podrà ésser publicat.

Base IX. Revocació

L’adjudicació d’un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada cas que es descobreixi que en la sol·licitud es van ocultar o falsejar dades.

Pel que fa a les borses de viatge atorgades, qualsevol posterior modificació del projecte que afecti la destinació, tipus de curs/activitat, durada o preu i que no hagi estat comunicada i aprovada per la comissió abans de la realització de l’activitat, pot constituir motiu de revocació parcial o total.