Alumnat antic

Un/a alumne/a “antic/ga” és qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola el curs acadèmic immediatament anterior.

Calendari de matrícula d’antics/gues alumnes curs 2019-2020 | JULIOL 2019

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics/gues alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols, l’alumnat haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES

Dies

4 i 5

Alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *
Dies

6 i 7

Alumnes de 1r a 5è del curs 2018-19  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent *
Dies

8 i 9

Alumnes de 1r a C1 del curs 2018-19 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

* Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis a partir de 25.06.19. Novetat: nova modalitat de cursos.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoiguixols.cat on trobarà a la part de dalt a la dreta la icona de l’enllaç a l’aplicatiu (intranet) des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

Els/Les alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2019-2020” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula a qualsevol caixer de CaixaBank utilitzant qualsevol targeta de crèdit o bé a través de www.caixabank.cat, en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

Els/Les alumnes que no es matriculin dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdran la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol presencialment a l’escola.

Els/Les alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els/les alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els/les alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Accès a l’aplicatiu de matrícula (intranet)

Per accedir a l’aplicatiu haureu d’introduir les dades següents:

Usuari: la vostra data de naixement en format 00/00/0000 (barres inclinades incloses)
Contrasenya: el vostre DNI / NIE (sense la lletra)
Contrasenya Personal d’Alumne/a: per raons de seguretat heu de tenir una contrasenya personal. Aquesta no és la mateixa que la del curs Moodle.

Recordeu que cada franja de matrícula s’obrirà a les 9:00h del primer dia establert en el calendari per aquella franja.

Molt important: Recordeu que l’entitat bancària on heu de fer el pagament és CaixaBank.

Avís: Tot i que l’aplicatiu de matrícula us informa que heu d’enviar el comprovant de pagament al centre, no cal que ho feu. Només ho han de fer les persones que gaudeixen d’alguna bonificació de matrícula (famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitats, …) si no ens han lliurat mai cap document acreditatiu de la seva condició o si el que ens han lliurat amb anterioritat ja no és vigent.