Alumnat antic

L’alumnat antic és qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola el curs acadèmic immediatament anterior.

Calendari de matrícula d’antics alumnes I Curs 2024-2025 I Juliol 2024

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols, l’alumnat haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ANTICS  ALUMNES

Dies

2 i 3 de juliol

Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2023-24  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *
Dies

4 i 5 de juliol

Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2023-24  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent *
Dies

6, 7 i 8 de juliol

Alumnes d’A1 a C1 del curs 2023-24 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

* Pendent de confirmació – Consulteu els horaris del proper curs 2024-25 (alemanyanglès I francès) al web de l’escola o al tauler d’anuncis.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a l’aplicatiu (intranet) des de l’enllaç que trobarà a la pàgina inici de la pàgina web de l’escola, a la part de dalt a l’esquerra.

Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini de matrícula a les 9:00h del primer dia establert en el calendari per a aquella franja, sense tancar la franja anterior.

En el moment de formalitzar la matrícula, l’aplicatiu generarà una carta de pagament amb 2 codis de barres. Els/Les alumnes hauran de pagar dos imports:

  • la taxa (B1, B2.1, B2.2) o preu públic (A1, A2, C1) per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes, segons el nivell al que es matriculin
  • el preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes. No inclou els llibres de text.

Hi ha dues maneres de fer efectius aquests dos imports:

  • presencialment a qualsevol caixer de CaixaBank utilitzant qualsevol targeta de crèdit
  • en línia a través de www.caixabank.cat

Cal tenir en compte que el termini és de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

Els/Les alumnes que no es matriculin dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdran la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 9 i 10 de juliol presencialment a l’escola. Si la matrícula no queda formalitzada el juliol, hauran de preinscriure’s del 2 al 9 de setembre com a alumnes nous.

L’alumnat oficial de nivell bàsic d’A2 d’alemany, de nivell avançat C1 d’anglès i dels nivells intermedi B2.1 i B2.2 de francès que hagi obtingut la qualificació d’Apte/a i vulgui continuar els seus estudis del mateix idioma a l’EOI Girona, s’haurà de posar en contacte la primera setmana de juliol de 2024 amb la secretaria de l’EOI Sant Feliu de Guíxols.

Els/Les alumnes que es matriculin el mes de juliol NO podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els/les alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els/les alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 18 de juliol La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament i el comprovant de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Accés a l’aplicatiu de matrícula (intranet)

Per accedir a l’aplicatiu haureu d’introduir les dades següents:

Usuari: la vostra data de naixement en format 00/00/0000 (barres inclinades incloses)
Contrasenya: el vostre DNI (sense la lletra del darrere) / NIE (sense la lletra del darrere però amb la lletra del davant)
Contrasenya Personal d’Alumne/a: per raons de seguretat heu de tenir una contrasenya personal que no us la proporciona l’escola. Si ja teniu una contrasenya personal però no la recordeu o si heu de configurar-la per primer cop, feu click aquí.

Molt important:

  • Abans de formalitzar la matrícula a l’aplicatiu llegiu a l’apartat Matrícula les Condicions generals de la matrícula, comproveu la Documentació necessària per a la matrícula, especialment la requerida per als majors de 14 i menors de 16 anys i/o per a una bonificació o per a una exempció de Taxes i Preus públics perquè si la documentació que acrediteu no és correcta o no està vigent la matrícula quedarà condicionada i podria anul·lar-se.
  • Un cop formalitzada la matrícula envieu digitalitzada la documentació necessària en el termini de 24 hores al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat), si escau. IMPORTANT: Comproveu si la documentació lliurada el curs anterior encara està vigent i, si no ho està, envieu el document renovat.
  • Tot i que l’aplicatiu de matrícula us informa que heu d’enviar els comprovants de pagament al centre, no cal que ho feu.
  • Recordeu que l’entitat bancària on heu de fer el pagament és CaixaBank.