Antics alumnes

Un alumne “antic” és qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

Calendari de matrícula d’antics alumnes curs 2018-2019 | JULIOL 2018

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols, l’alumnat haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES

Dies

5, 6 i 7

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *
Dies

8 i 9

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*
Dies

10 i 11

Alumnes de 1r a 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA NO o PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

*Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis a partir de 01.07.18.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoiguixols.cat on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula a qualsevol caixer de CaixaBank utilitzant qualsevol targeta de crèdit o bé a través de www.caixabank.cat, en el termini de 24 h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

Els alumnes que no es matriculin dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdran la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol presencialment a l’escola.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Accès a l’aplicatiu de matrícula

Per accedir a l’aplicatiu haureu d’introduir les dades següents:

Usuari: la vostra data de naixement en format 00/00/0000
Contrasenya: el vostre DNI / NIE (sense la lletra)
Contrasenya Personal d’Alumne

Recordeu que cada franja de matricula s’obrirà a les 9:00h del primer dia establert en el calendari per aquella franja.

Molt important: Recordeu que l’entitat bancària on heu de fer el pagament és CaixaBank.

Avís: Tot i que l’aplicatiu de matrícula us informa que heu d’enviar el comprovant de pagament al centre, no cal que ho feu. Només ho han de fer les persones que gaudeixen d’alguna bonificació de matrícula (famílies nombroses, persones amb discapacitats, …) si no ens han lliurat mai cap document acreditatiu de la seva condició o si el que ens han lliurat amb anterioritat ja no és vigent.