Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

 • L’alumnat oficial d’A2 que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell bàsic A2.
 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B1 que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de la segona setmana de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada. (Recomanem trucar abans)
 • Si l’interessat/da no pot recollir el títol personalment haurà d’omplir el model Autorització lliurament de títol.

Nivells intermedi B2 i avançat C1

 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B2.2 que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
 • L’alumnat oficial de C1 que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell avançat C1.

Procediment:

Els Certificat de nivell intermedi B2 i Certificat de nivell avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • L’alumnat haurà d’adreçar-se presencialment a la secretaria del centre per fer la sol·licitud. (Recomanem trucar a partir de la segona setmana de juliol ja que s’ha de fer un bolcat de dades previ al Registre de Títols Acadèmics).
 • Fer el pagament de les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola.
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb la carta de pagament. L’escola el segellarà i lliurarà el resguard a l’interessat/da.

Quan l’escola rebi el títol, s’informarà l’interessat/da perquè el passi a recollir per l’escola. (Això es produeix en el termini d’uns dos anys després de la sol·licitud, però el resguard té la mateixa validesa)

Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o Passaport i el resguard de pagament de les taxes. En cas que no sigui possible es contemplen els dos casos següents:

Tipus de taxes (Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1)

 • Ordinària: 78,00 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 39,00 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills): Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts