Matrícula

Condicions generals

 • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts durant l’any en què es comencin els estudis (fins al 31 de desembre). També s’hi pot accedir amb 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en primera opció en l’educació secundària obligatòria.
 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès ser alumne/a presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells/es alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d’aquells/es que en comprovar la documentació es demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

Documentació necessària per a la matrícula

Abans de formalitzar la matrícula a l’aplicatiu comproveu la documentació requerida per als majors de 14 i menors de 16 anys i/o per a una bonificació o per a una exempció de taxes o preus públics perquè si la documentació que acrediteu no és correcta o no està vigent la matrícula quedarà condicionada i podria anul·lar-se.

Un cop formalitzada la matrícula, s’ha d’enviar en el termini de 24 hores, si escau, la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat) per poder-la validar:

 • Els majors de 14 i menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma estan cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera.
 • Documentació acreditativa de bonificació o exempció de taxes o preus públics (família nombrosa o monoparental, certificat de reconeixement de discapacitat, …)

L’alumnat nou ha d’enviar, a més a més, la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat) com a molt tard abans de començar les classes:

 • Una fotografia mida carnet
 • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares

Taxes i preus públics

Taxes

Les tarifes de les taxes per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials que s’aplica a les matrícules dels nivells intermedi B1, intermedi B2.1 i intermedi B2.2 són les següents:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, per curs: 297,60 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 386,90 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 535,70 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes de règim lliure del certificat del nivell intermedi B1 i B2: 78,40 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes de règim lliure del certificat del nivell avançat C1: 96,65 euros.
Preus públics

Les tarifes dels preus públics per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials que s’aplica a les matrícules dels nivells bàsic A1, bàsic A2 i avançat C1 són les següents:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic A1, bàsic A2 i avançat C1, per curs: 275,00 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 357,50 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 495,00 euros.

Tarifa de preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes, que s’aplica a les matrícules dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2 i avançat C1. No inclou els llibres de text.

 • L’import quan es fa la matrícula per primera vegada: 30,00 euros.
 • L’import quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 39,00 euros.
 • L’import quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 54,00 euros.
Exempcions i bonificacions

Percentatge de bonificació / exempció per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials.

Situacions que donen lloc a una
bonificació / exempció
Taxa
(nivells B1, B2.1, B2.2)
Preu públic *
(nivells A1, A2, C1)
Membres de família nombrosa de categoria
especial
100% 100%
Membres de família nombrosa de categoria
general
50% 50%
Membres de família monoparental de qualsevol
categoria
50% 50%
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% 100% 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus
cònjuges i els seus fills i filles
100% 100%
Adolescents en acolliment familiar 100% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 100% 100%
Membres de famílies que perceben la renda
mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
100% 100%
Membres de famílies que perceben la renda
garantida de ciutadania
—- 100%
Aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o a la renda garantida de ciutadania —- 100%
Persones víctimes de violència de gènere 100% 100%
Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat  100%  100%
Persones que en el curs acadèmic immediatament
anterior han obtingut Matrícula d’Honor en el
Batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat
 100%  100% 
Persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació Professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, de Música o de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi. Un sol cop. —- 100%
Persones becades per estudis d’idiomes en el curs actual per part de l’Administració pública competent. 100% 50%
Alumnes de centres sostinguts amb fons públics, que es matriculin d’una segona llengua, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum del centre educatiu. —-  50%
Alumnes matriculats a una EOI, que cursen una llengua i es matriculen a una segona llengua en la mateixa o en una altra EOI. Només del preu públic en una de les dues llengües. —- 50%
Alumnes matriculats a una EOI, que cursen B2.2 i es matriculen en una nova llengua el curs immediatament posterior. —- 50%

* La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

La formalització de la matrícula implica l’acceptació de la normativa de l’EOI. Els trasllats de matrícula viva dins de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes o preus públics, però l’alumnat que arribi procedent d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma haurà de pagar la totalitat de la taxa o del preu públic per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Devolució de taxes o preus públics

L’EOI només pot reintegrar l’import corresponent a la tarifa de preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes. Per sol·licitar la devolució d’aquest import, s’haurà d’emplenar una instància explicant-ne el motiu i lliurar-la a la secretaria del centre.

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els/Les alumnes que desitgin sol·licitar-ne la devolució, hauran de dur a terme el tràmit electrònic corresponent, accedint a la web de Tràmits Gencat, des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud que arribarà directament al Servei de Pressupostos i Gestió Financera per a la seva tramitació. Les persones que volen fer la tramitació online però no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris, poden posar-se en contacte amb el servei de “tramitació atesa” a les Oficines de Registre dels serveis territorials de Girona, on seran assistides pel personal del Registre. En fer la sol·licitud, s’hauran d’adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució d’una part o de la totalitat de les taxes o preus públics i el justificant de pagament. En el cas de les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, seran desestimades aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la corresponent sol·licitud de renúncia signada per l’alumne/a i registrada, amb data i segell, per l’EOI.

Encara que els/les alumnes poden presentar la seva sol·licitud en qualsevol moment i pel motiu que sigui, els supòsits i terminis pels quals es poden retornar les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per a cada curs acadèmic.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 10 d’octubre.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

c. Pagaments duplicats o per import superior.

d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics l’últim dia lectiu de novembre.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes o preus públics suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

Més informació sobre la normativa aplicable: Taxes  I  Preus públics

Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula i de començar el curs en un centre, un/a alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes d’abril.

La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model Sol·licitud de trasllat d’expedient i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament i el comprovant de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera, en què les persones sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.