Informació General

Condicions generals

  • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts durant l’any en què es comencin els estudis (fins al 31 de desembre). També s’hi pot accedir amb 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en primera opció en l’educació secundària obligatòria.
  • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
  • No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
  • No està permès ser alumne/a presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
  • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells/es alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d’aquells/es que en comprovar la documentació es demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

Documentació necessària per a la matrícula

Abans de formalitzar la matrícula a l’aplicatiu comproveu la documentació requerida per als majors de 14 i menors de 16 anys i/o per a una bonificació o per a una exempció de taxes o preus públics perquè si la documentació que acrediteu no és correcta o no està vigent la matrícula quedarà condicionada i podria anul·lar-se.

Un cop formalitzada la matrícula, s’ha d’enviar en el termini de 24 hores, si escau, la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat) per poder-la validar:

  • Els majors de 14 i menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma estan cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera.
  • Documentació acreditativa de bonificació o exempció de taxes o preus públics (família nombrosa o monoparental, certificat de reconeixement de discapacitat, …)

L’alumnat nou ha d’enviar, a més a més, la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat) com a molt tard abans de començar les classes:

  • Una fotografia mida carnet
  • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares