Matrícula

Condicions generals

 • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts durant l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.
 • Tota la documentació referent a la bonificació en el preu de la matrícula (famílies nombroses, monoparentals, minusvalidesa, …) cal presentar-la a secretaria abans de començar les classes.
 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès ser alumne presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar.
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d’aquells que la comprovació d’aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

Documentació necessària per a la matrícula

 • Una fotografia de carnet digitalitzada. Envieu-la a eoiguixols@xtec.cat.
 • Una còpia del DNI digitalitzada. Envieu-la a eoiguixols@xtec.cat.
 • Els majors de 14 i menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma ha cursat a l’ESO com a primera llengua estrangera.
 • Original i fotocòpia del document que dóna dret a la reducció o exempció de taxes (família nombrosa, certificat de reconeixement de discapacitat, …)

Taxes i preus públics

Taxes

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de creació de diversos impostos, van modificar la regulació de la taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials, que s’aplica a les matrícules dels nivells Intermedi B1 (3r), 4t i Intermedi B2 (5è). Aquestes lleis han estat prorrogades i en conseqüència les taxes per al curs 2018-2019 són les mateixes del curs passat:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, per curs: 286,00 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 75,35 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi B2 per a alumnes lliures: 92,85 euros.
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells  intermedi B1 i intermedi B2, quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros
Preus públics

La regulació dels preus públics no ha estat modificada per les lleis 4/2017 i 5/2017, i tant les tarifes com el règim d’exempcions i bonificacions per a les matrícules dels nivells 1r, 2n (Bàsic A2) i 6è (Avançat C1) per al curs 2018-2019 són els mateixos del curs passat:

 • Per la matrícula i els serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic A2 i Avançat C1, per curs: 275,00 euros.
 • L’import del preu públic quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 357,50 euros.
 • L’import del preu públic quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 495,00 euros.
Exempcions i bonificacions

Percentatge de bonificació/exempció

Situacions que donen lloc a una
bonificació/exempció
Taxa
(cursos 3r, 4t, 5è)
Preu públic
(cursos 1r, 2n,
6è)
Membres de família nombrosa de categoria
especial
100% 100%
Membres de família nombrosa de categoria
general
50%  50%
Membres de família monoparental de qualsevol
categoria
50% 50%
Persones que acreditin una discapacitat igual o
superior al 33%
100% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de
llibertat
100% 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus
cònjuges i els seus fills i filles
100% 100%
Membres d’unitats familiars que percebin la renda
mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
100% 100%
Persones víctimes de violència de gènere 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs
immediatament anterior (no acumulable en el
mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
 100%  100%
Alumnes que en el curs acadèmic immediatament
anterior han obtingut matrícula d’honor en el
batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat
(primera matrícula)
 100%  100% (només en el
cas del premi
extraordinari de
batxillerat)
Les persones menors tutelades o persones extutelades
menors de 21 anys d’edat
 100%  100%

A la matrícula oficial se li afegeixen 30 € que l’alumnat aporta voluntàriament i que dóna dret a beneficiar-se de materials pedagògics complementaris als llibres de text, així com a gaudir de les diverses activitats culturals que tinguin lloc durant l’any acadèmic, beques, classes de conversa en grups reduïts, préstec de material audiovisual, organització de viatges a l’estranger, … Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació.

La formalització de la matrícula implica l’acceptació de la normativa de l’EOI. Els trasllats de matrícula viva dins de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Devolució de taxes o preus públics

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar el formulari de Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials didiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures i lliurar-lo a la secretaria del centre juntament amb la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes i el justificant de l’ingrés de la taxa. L’escola la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat la resolució adoptada.

Encara que els alumnes poden presentar la seva sol·licitud en qualsevol moment i pel motiu que sigui, els supòsits i terminis pels quals es poden retornar les taxes de la matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per a cada curs escolar. Per al curs 2018-2019 aquest informació és la següent:

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 5 d’octubre.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell Avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

c. Pagaments duplicats o per import superior.

d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Gratuïtat de matrícula per al professorat (curs 2018-2019)

El professorat que gaudirà de matricula gratuïta en les Escoles Oficials d’Idiomes el curs 2018-2019 serà el que es trobi en alguna d’aquestes situacions:

1) Cursos extensius d’anglès:

1.1 Professorat dels cursos extensius d’anglès 2017-2018 que ha superat el curs i que continua dins d’aquest programa.

1.2. Professorat que s’incorpora a aquest programa aquest curs 2018-2019 com a nou alumnat. En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs i s’incorpora a aquest programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

1.3 Professorat matriculat en els cursos extensius d’anglès 2017-2018 que hagi superat el curs i que es canvia a una altra EOI per causa justificada (canvi de destinació, incompatibilitat horària,…).

2) Reserva de places:

2.1 Professorat que obté una reserva de places el curs 2018-2019. En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs i s’incorpora a aquest programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

2.2 Professorat matriculat dins la reserva de places els cursos anteriors que ha superat el curs i que continua en un curs ordinari a la mateixa o una altra EOI.

El professorat repetidor que ha pagat la matrícula el curs 2017-2018 i aprova, es considera que està en la mateixa situació que el professorat inclòs en els apartats 1.1, 1.3 o 2.2.

Tot aquest professorat està identificat a través de les llistes facilitades per les mateixes EOI o el propi Departament (Serveis Territorials, Consorci d’Educació de Barcelona o Serveis Centrals) i no pagarà en el moment de formalitzar la seva matrícula. Aquesta matrícula és gratuïta per al curs 2018-2019.

No tindrà matrícula gratuïta el professorat no inclòs en els grups mencionats. En aquest cas es troba, entre d’altres;

El professorat que accedeix a una plaça d’EOI/IOC Idiomes com a nou o antic alumne per la via ordinària. En el cas del professorat que accedeix a una plaça de nivell Avançat C1 d’alemany, francès o italià, es podrà sol·licitar retorn de taxes un cop s’hagi formalitzat la matrícula.

El professorat que va participar en els cursos extensius d’anglès en anys anteriors al curs 2017-2018 i que s’incorpora a aquests cursos en el mateix nivell en què estava.