Matrícula

Condicions generals

 • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts durant l’any en què es comencin els estudis (fins el 31 de desembre). També s’hi pot accedir amb 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en primera opció en l’educació secundària obligatòria.
 • Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
 • No està permès ser alumne/a presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs acadèmic.
 • Es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’aquells/es alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d’aquells/es que en comprovar la documentació es demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

Documentació necessària per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula s’ha d’enviar la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat) com a molt tard abans de començar les classes:

 • Una fotografia mida carnet
 • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares
 • Els majors de 14 i menors de 16 anys, document que acrediti quin idioma estan cursant a l’ESO com a primera llengua estrangera.
 • Documentació acreditativa de bonificació o exempció de taxes, si s’escau (família nombrosa o monoparental, certificat de reconeixement de discapacitat, …)

Taxes i preus públics

Taxes

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de creació de diversos impostos, van modificar la regulació de la taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials, que s’aplica a les matrícules dels nivells intermedi B1 (tercer), intermedi B2.1 (quart) i intermedi B2.2 (cinquè). Aquestes lleis han estat prorrogades i en conseqüència les taxes per al curs 2020-2021 són les mateixes del curs passat:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, per curs: 286,00 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes lliures del certificat del nivell intermedi B1: 75,35 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes del certificat del nivell intermedi B2: 92,85 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 371,80 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 514,80 euros.
Preus públics

La regulació dels preus públics no ha estat modificada per les lleis 4/2017 i 5/2017, i tant les tarifes com el règim d’exempcions i bonificacions per a les matrícules dels nivells bàsic A1 (primer), bàsic A2 (segon) i avançat C1 (sisè) per al curs 2020-2021 són els mateixos del curs passat:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic A1, bàsic A2 i avançat C1, per curs: 275,00 euros.
 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials de cursos flexibilitzats del nivell bàsic A1 i bàsic A2, per curs: 137,50 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 357,50 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 495,00 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials de cursos flexibilitzats quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 178,75 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials de cursos flexibilitzats quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 247,50 euros.
Exempcions i bonificacions

Percentatge de bonificació/exempció

Situacions que donen lloc a una
bonificació/exempció
Taxa
(cursos B1, B2.1, B2.2)
Preu públic
(cursos A1, A2, C1)
Membres de família nombrosa de categoria
especial
100% 100%
Membres de família nombrosa de categoria
general
50%  50%
Membres de família monoparental de qualsevol
categoria
50% 50%
Persones que acreditin una discapacitat igual o
superior al 33%
100% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de
llibertat
100% 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus
cònjuges i els seus fills i filles
100% 100%
Membres d’unitats familiars que percebin la renda
mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
100% 100%
Persones víctimes de violència de gènere 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual 100% 100%
Becaris per estudis d’idiomes en el curs
immediatament anterior (no acumulable en el
mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
 100%  100%
Alumnes que en el curs acadèmic immediatament
anterior han obtingut matrícula d’honor en el
batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat
(primera matrícula)
 100%  100% (només en el
cas del premi
extraordinari de
batxillerat)
Les persones menors tutelades o persones extutelades
menors de 21 anys d’edat
 100%  100%

A la matrícula oficial se li afegeixen 30 € (15€ en el cas d’un curs flexibilitzat) que l’alumnat aporta voluntàriament i que dóna dret a beneficiar-se de materials pedagògics complementaris als llibres de text, així com a gaudir de les diverses activitats culturals que tinguin lloc durant el curs acadèmic, beques, préstec de material audiovisual, organització de viatges a l’estranger, … Els/Les alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació.

La formalització de la matrícula implica l’acceptació de la normativa de l’EOI. Els trasllats de matrícula viva dins de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes o preus públics, però els/les alumnes que arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa o del preu públic per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Devolució de taxes o preus públics

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes o preus públics s’haurà d’emplenar el formulari de Sol·licitud de devolució de taxa/preu públic en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’diomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures i lliurar-lo a la secretaria del centre juntament amb la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes o preus públics i el justificant de l’ingrés. L’escola la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada.

Encara que els/les alumnes poden presentar la seva sol·licitud en qualsevol moment i pel motiu que sigui, els supòsits i terminis pels quals es poden retornar les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per a cada curs acadèmic. Per al curs 2020-2021 aquesta informació és la següent:

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 5 d’octubre.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

c. Pagaments duplicats o per import superior.

d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes o preus públics suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.