Pla d’estudis

La LOE estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

El pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

  • Nivell bàsic: A1 i A2
  • Nivell intermedi: B1, B2.1 i B2.2
  • Nivell avançat: C1
Cursos Nivell Equivalència MECR
A1 Bàsic A1
A2 A2
B1 Intermedi B1
B2.1 B2
B2.2
C1 Avançat C1

S’ofereixen dues modalitats de cursos anuals en dues franges horàries de tarda.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d’idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

  • Cursos en la línia de les directrius del Consell d’Europa
  • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita
  • Professors especialistes i titulats