Calendari

Curs 2024-2025

Els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes són exàmens de caràcter oficial i per aquest motiu estan subjectes a un calendari de proves inalterable. Per raons d’organització interna del centre, les proves no sempre es poden dur a terme dins de l’horari habitual de cada grup.

Part escrita* Part oral*
Nivell Bàsic A1 alemany Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Bàsic A2 alemany Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Bàsic A1 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Bàsic A2 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Intermedi B1 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Intermedi B2.1 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Intermedi B2.2 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Avançat C1 anglès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Bàsic A1 francès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Bàsic A2 francès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Intermedi B1 francès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)
Nivell Intermedi B2.1 francès Per determinar – data I hora (aula) Per determinar – data (aula)

* Per als nivells A1 i A2: part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió i interacció escrita) i part oral (expressió i interacció oral)

* Per als nivells B1, B2.1, B2.2 i C1: part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, mediació escrita i expressió i interacció escrita) i part oral (mediació oral i expressió i interacció oral)

Horari de les proves orals

Al calendari de proves hi figura més d’un dia per a la part oral per a alguns nivells. El professorat distribuirà tots els/les alumnes d’un mateix nivell entre els diferents dies de manera que l’alumnat hagi de venir només un dels possibles dies per fer la prova.

 • Alumnes oficials: El/la professor/a donarà dia i hora abans de l’acabament de les classes.
 • Alumnes lliures: El dia de la prova de la part escrita rebran una convocatòria amb el dia i l’hora en què han de venir a fer la part oral.

  Sessió de lliurament de notes per als alumnes d’A1, d’A2 i de B2.1

  Dia: 19 de juny.

  El/la professor/a indicarà l’hora i l’aula.

  Publicació de les qualificacions de tots els nivells al web

  • Alumnes oficials: dimarts 23 de juny a les 00.01.
  • Alumnes lliures: el dia 23 de juny.

  + info

  Període de reclamacions per als alumnes de B1, de B2.2 i de C1

  Si algun candidat/a vol presentar una reclamació pel que fa als resultats de la prova, ho haurà de fer per escrit presentant una instància a la secretaria del centre en el termini que va des de la publicació de resultats fins a les 12.00h del divendres 27 de juny de 2025. Consulteu els horaris d’atenció al públic. La direcció del centre comunicarà la resolució de la reclamació als interessats per escrit.

  Nota molt important

  En cas que a algun/a alumne/a, per força major, li sigui impossible assistir a qualsevol de les proves en la data senyalada, haurà d’adreçar una instància a la secretaria del centre exposant-ne els motius i adjuntant documents acreditatius, fins al divendres 16 de maig de 2025. La direcció del centre estudiarà el cas i si ho considera oportú, oferirà a l’alumne/a la possibilitat de realitzar la prova en una data alternativa.

  Així mateix, si algun/a alumne/a pateix alguna incidència imprevisible de caràcter personal (malaltia, accident, …) el mateix dia de la prova, haurà d’adreçar una instància a la secretaria del centre exposant-ne els motius i adjuntant documents acreditatius, just el dia següent a la prova. La direcció del centre estudiarà el cas i si ho considera oportú, oferirà a l’alumne/a la possibilitat de realitzar la prova en una data alternativa.

  L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols lliurarà un certificat de justificació d’assistència a les proves a tot l’alumnat que ho demani.