Alumnat nou

Curs 2021-2022

El Departament d’Educació centralitza tot el procés de preinscripció a les EOI de Catalunya.

Les persones interessades trobaran tota la informació referent a aquest procés al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2021-2022 | Idiomes a les EOI  i hauran de fer la preinscripció de forma telemàtica al següent enllaç de preinscripció. L’aplicatiu només acceptarà preinscripcions des de les 9h del 31 d’agost fins a les 14h del 3 de setembre de 2021. Si alguna persona interessada no disposa de connexió a Internet, podrà venir a fer la preinscripció presencialment el dia 3 de setembre (de 9h a 14h) a la secretaria de la nostra escola, seguint les mesures de seguretat establertes per la pandèmia. Truqueu a l’escola per preguntar si cal demanar cita prèvia.

Qui ha de fer preinscripció?

 • Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
 • Alumnes d’EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que estan cursant.
 • Alumnes que canvien d’EOI (exclosos els trasllats extraordinaris de juliol).
 • Alumnat antic del centre però no matriculat durant el curs acadèmic 2020-2021.

Informació a tenir en compte

 • Els/Les alumnes oficials de la nostra escola durant el curs acadèmic immediatament anterior no han de fer preinscripció, han de matricular-se durant el mes de juliol. +info
 • Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris que s’hauran d’ordenar segons preferència.
 • S’ha de tenir 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis (fins el 31 de desembre) o 14 anys per estudiar un idioma diferent del cursat a l’ESO com a primera opció.
 • En fer la preinscripció es pot demanar accedir a A1 o a un nivell superior. Les persones interessades només es poden preinscriure directament a un nivell superior a A1 si:
 • Els/Les alumnes que puguin accedir directament a un nivell superior a A1 perquè disposen d’una titulació recollida a la taula Taula d’exempcions de test de nivell, hauran de lliurar presencialment o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció el certificat corresponent des del 31 d’agost fins al 3 de setembre de 2021.
 • Les persones que poden accedir directament a un nivell concret, en el moment de fer la preinscripció, especificaran l’idioma, el curs, el grup/horari i el centre o centres als quals es volen preinscriure.
 • Si les persones interessades ja tenen coneixements de la llengua que els interessa però no tenen cap titulació de les esmentades anteriorment, s’han de preinscriure a l’opció Test de nivell presencial, en el cas d’alemany o francès o fer el Test de nivell en línia, en el cas d’anglès.
 • Les persones que facin el test de nivell d’anglès, hauran de fer aquesta tria d’idioma, curs i grup/horari en acabar el test de nivell en línia.
 • Contràriament, les persones que facin el test de nivell presencial d’alemany o de francès, hauran de fer aquesta tria d’idioma, curs i grup/horari des de les 12h del 13 de setembre fins a les 12h del 15 de setembre de 2021, quan ja s’hagi corregit el test de nivell i s’hagi establert el nivell al qual poden accedir. Només en el cas que l’escola disposi únicament d’un sol grup de la llengua i nivell al qual es vol accedir, es farà una assignació automàtica i l’interessat/da no haurà de fer aquesta tria.
 • El dia 15 de setembre a les 20h es podrà consultar el resultat del sorteig* per a l’assignació de places als diferents idiomes i nivells. El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera o Exclòs/a.
 • Els/Les alumnes admesos/es hauran de fer la matrícula a partir de les 20h del 15 de setembre fins a les 23:59h del 17 de setembre de 2021.
 • Cal remarcar però que no tot l’alumnat admès acaba matriculant-se, així doncs aquelles persones preinscrites que a través del sorteig entrin a la Llista d’espera/Reserva podran fer la matrícula si queden places vacants després del procés de matriculació de les persones Admeses. Aquesta matrícula es durà a terme a partir de les 12h del dia 21 de setembre i fins a les 23:59h del dia 22 de setembre de 2021 per a anglès i a partir de les 9h i fins a les 23:59h del 22 de setembre de 2021 per a tots els idiomes. S’organitzarà en franges de matrícula que s’aniran obrint segons l’ordre que resulti del sorteig per a l’assignació de places i que no es tancaran fins que s’acabi el període de matriculació.
 • Tot el seguiment del procés pel que fa a l’admissió de la preinscripció, a la tria de grups/horaris, a la consulta de resultats d’assignació de places i subseqüent matrícula de les persones admeses i a la llista d’espera el podreu fer a través del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2021-2022 | Idiomes a les EOI

* Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. Aquest número de preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer el test de nivell, quan s’escaigui, com per al sorteig d’assignació de places.

Test de nivell

Test de nivell en línia d’anglès

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

Test de nivell presencial d’alemany i francès

El test de nivell al nostre centre es farà en les dates següents:

Prova escrita

Alemany: 7 de setembre a les 17h.

Francès: 8 de setembre a les 17h (si el nombre de persones inscrites al test supera la capacitat de les aules/professorat disponible, es farà una segona convocatòria al test de nivell el dia 10 de setembre a les 17h).

Prova oral: només per a alumnes que vulguin/puguin accedir a un curs superior a A1 d’alemany o francès.

Les proves orals es realitzaran el mateix dia de la prova escrita. Entre les dues proves hi haurà una pausa que l’examinador/a aprofitarà per corregir la part escrita i convocar aquelles persones que hagin de fer la part oral.

El dia de la prova s’haurà de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia (DNI, NIE o Passaport), per tal de demostrar la identitat al començament de la prova escrita i, si s’escau, a la prova oral.

Documentació necessària per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula s’ha d’enviar la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat):

 • Una fotografia mida carnet
 • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares
 • Documentació acreditativa de bonificació o exempció de taxes (si s’escau)

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: juliol de 2021 (Alemany | Anglès | Francès).
 • Publicació de l’oferta de places: 23 de juliol de 2021.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: des de les 9h del 31 d’agost fins a les 14h del 3 de setembre de 2021.
 • Presentació presencial de sol·licituds: des de les 9h fins a les 14h del dia 3 de setembre de 2021.
 • Lliurament presencial o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l’exempció del test de nivell, alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a A1: del 31 d’agost al 3 de setembre de 2021.
 • Test de nivell presencial d’alemany el 7 de setembre de 2021 a les 17h i de francès el 8 de setembre de 2021 a les 17h.
 • Consulta de resultats de test de nivell i tria d’horari a l’aplicació de preinscripció: des de les 12h del 13 de setembre fins a les 12h del 15 de setembre de 2021.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 15 de setembre de 2021, a les 13h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 20h a l’aplicació de preinscripció). El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera o Exclòs/a.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes d’admesos: des de les 20h del 15 de setembre fins a les 23:59 del 17 de setembre de 2021.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes de la llista d’espera: 21 i 22 de setembre de 2021 (consulteu franja segons idioma).
 • Matrícula places vacants (persones no preinscrites): des de les 10h fins a les 14h del 23 de setembre de 2021 presencialment a l’escola. Aquest mateix dia es formalitzaran les matrícules d’actualització de coneixements. Les persones interessades en aquest tipus de matrícula han de presentar una instància a la secretaria de l’escola durant el més de juliol o setembre i no han de fer preinscripció.