Alumnat nou

Curs 2022-2023

El Departament d’Educació centralitza tot el procés de preinscripció a les EOI de Catalunya.

Les persones interessades trobaran tota la informació referent a aquest procés al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2022-2023 | Idiomes a les EOI  i hauran de fer la preinscripció de forma telemàtica al següent enllaç de preinscripció. L’aplicatiu només acceptarà preinscripcions des de les 9h del 31 d’agost fins a les 15h del 5 de setembre de 2022. Si alguna persona interessada no disposa de connexió a Internet, podrà venir a fer la preinscripció presencialment el dia 5 de setembre (de 9h a 14h) a la secretaria de la nostra escola. Podeu trucar a l’escola per demanar cita prèvia.

Qui ha de fer preinscripció?

 • Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
 • Alumnes d’EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que estan cursant.
 • Alumnes del curs 2021-2022 que no s’han matriculat el juliol, tant si es volen quedar a la mateixa EOI com si volen canviar d’EOI.
 • Alumnat antic del centre però no matriculat durant el curs acadèmic 2021-2022.

Informació a tenir en compte

 • Els/Les alumnes oficials de la nostra escola durant el curs acadèmic immediatament anterior no han de fer preinscripció, han de matricular-se durant el mes de juliol. +info
 • Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris que s’hauran d’ordenar segons preferència.
 • S’ha de tenir 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis (fins el 31 de desembre) o 14 anys per estudiar un idioma diferent del cursat a l’ESO com a primera opció.
 • En fer la preinscripció es pot demanar accedir a A1 o a un nivell superior. Per accedir a A1 no cal fer test de nivell.
 • Les persones interessades en accedir a un nivell superior a A1 només es poden preinscriure directament si:
 • Les persones que puguin accedir directament a un nivell superior a A1 perquè disposen d’una titulació recollida a la taula Taula d’exempcions de test de nivell, hauran de lliurar el certificat corresponent presencialment o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció des del 31 d’agost fins a les 15h del 5 de setembre.
 • Les persones que volen accedir a A1 o que poden accedir directament a un nivell concret en el moment de fer la preinscripció, especificaran l’idioma, el curs, el grup/horari i el centre o centres als quals es volen preinscriure.
 • Si les persones interessades ja tenen coneixements de la llengua que els interessa però no tenen cap titulació de les esmentades anteriorment, s’han de preinscriure a l’opció Test de nivell en línia, en el cas d’alemany, d’anglès i de francès.
 • El test de nivell en línia es pot fer des del moment de fer la preinscripció fins a les 23.59h de l’12 de setembre. Les persones hauran de triar idioma, curs i grup/horari en acabar el test de nivell en línia.
 • El dia 14 de setembre a les 20h es podrà consultar el resultat del sorteig* per a l’assignació de places als diferents idiomes i nivells. El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera (Reserva) o Exclòs/a.
 • Les persones admeses hauran de fer la matrícula a partir de les 20h del 14 de setembre fins a les 23.59h del 16 de setembre.
 • Cal remarcar però que no totes les persones admeses acaben matriculant-se, així doncs, aquelles persones preinscrites que a través del sorteig entrin a la Llista d’espera (Reserva) podran fer la matrícula si queden places vacants després del procés de matriculació de les persones Admeses. Aquesta matrícula es durà a terme a partir de les 12h del dia 20 de setembre i fins a les 23:59h del dia 21 de setembre per a anglès i a partir de les 9h i fins a les 23:59h del 21 de setembre per a tots els idiomes, anglès inclòs. S’organitzarà en franges de matrícula que s’aniran obrint segons l’ordre que resulti del sorteig per a l’assignació de places i que no es tancaran fins que s’acabi el període de matriculació.
 • Tot el seguiment del procés pel que fa a l’admissió de la preinscripció, a la tria de grups/horaris, a la consulta de resultats d’assignació de places i subseqüent matrícula de les persones admeses i a la llista d’espera el podreu fer a través del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Preinscripció 2021-2022 | Idiomes a les EOI

* Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. Aquest número de preinscripció és vàlid per al sorteig d’assignació de places.

Test de nivell en línia

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer bloc és de 35 minuts.

Documentació necessària per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula s’ha d’enviar la següent documentació digitalitzada al correu de l’escola (eoiguixols@xtec.cat):

 • Una fotografia mida carnet
 • Document d’identitat (DNI, NIE o Passaport) – dues cares
 • Documentació acreditativa de bonificació o exempció de taxes (si s’escau)

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: juny de 2022 (Alemany | Anglès | Francès).
 • Publicació de l’oferta de places: 22 de juliol de 2022.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: des de les 9h del 31 d’agost fins a les 15h del 5 de setembre de 2022.
 • Presentació presencial de sol·licituds: des de les 9h fins a les 14h del dia 5 de setembre de 2022.
 • Lliurament presencial o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l’exempció del test de nivell, alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a A1: del 31 d’agost a les 15h del 5 de setembre de 2022.
 • Test de nivell en línia fins a les 23.59h de l’12 de setembre de 2022.
 • Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció fins a les 12h del 14 de setembre de 2022.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 14 de setembre de 2022, a les 13h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 20h a l’aplicació de preinscripció). El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera (Reserva) o Exclòs/a.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes d’admesos: des de les 20h del 14 de setembre fins a les 23:59 del 16 de setembre de 2022.
 • Període de matrícula en línia dels alumnes de la llista d’espera: 20 i 21 de setembre de 2022 (consulteu franja segons idioma).
 • Matrícula places vacants (persones no preinscrites): des de les 10h fins a les 14h del 22 de setembre de 2022 presencialment a l’escola. Aquest mateix dia es formalitzaran les matrícules d’actualització de coneixements. Les persones interessades en aquest tipus de matrícula han de presentar una instància a la secretaria de l’escola durant el més de juliol o setembre i no han de fer preinscripció.