Normes i funcionament

Accés a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Assistència a classe

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumnat.
 • En cas d’absències no justificades superiors al 35% del temps lectiu, l’alumnat no podrà ser avaluat de manera contínua, i només podrà presentar-se a la prova de final de curs.
 • Si, per alguna raó, un/a alumne/a no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, haurà de fer-ho saber al seu/a la seva professar/a el més aviat possible.

Avaluació

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat oficial presencial serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés de l’alumnat.
 • Es fomenta l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre professorat i alumnat. Es valora l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa, el resultat de les proves periòdiques que es programin. Tanmateix, a banda de l’avaluació formativa hi ha una prova d’assoliment estandaritzada per constatar que s’han complert els objectius establerts.
 • L’avaluació s’elabora amb criteris objectius de fiabilitat i validesa.

Canvis d’horari

Un cop formalitzada la matrícula, aquells/es alumnes que vulguin canviar l’horari de classe podran optar per un dels mecanismes següents:

Permuta
 • Permuta de mutu acord. La permuta consisteix en l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs i cal que sigui acceptat lliurement per un/a i altre/a alumne/a. Quan hi hagi dues persones interessades a fer aquest canvi, aquests s’hauran de posar en contacte entre ells i després hauran de presentar, el model Sol•licitud permuta d’horari juntament amb la documentació a la secretaria (DNI i resguard de la matrícula) durant l’horari d’atenció al públic per tal de formalitzar la permuta.
 • Termini per presentar la sol·licitud permuta: un cop finalitzat el procés de matrícula i fins al tercer divendres lectiu d’octubre.
Sol·licitud

Hi haurà un termini per fer canvis d’horari per a l’alumnat que no hagi trobat el canvi desitjat en el procés de permuta. Els/Les alumnes que vulguin un canvi d’horari hauran de presentar el model Sol•licitud canvi d’horari a la secretaria durant l’horari d’atenció al públic amb les causes degudament justificades, d’acord amb les següents condicions:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els/les alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc).
 • La direcció classificarà les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat en primera opció i es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.
 • Un cop concedides o denegades les sol·licituds els/les alumnes podran incorporar-se immediatament al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen.
 • Termini per presentar el model Sol•licitud canvi d’horari: tercer divendres lectiu d’octubre.

Alumnes menors

L’escola fa un seguiment de l’assistència de l’alumnat menor d’edat i en iniciar el curs s’informa els pares, les mares o tutors/es sobre el sistema de control de faltes d’assistència i sobre el procés de notificació.

Renúncia a la matrícula oficial

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne/a no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica el fet que no es computi el curs a efectes de repetició i la possibilitat de mantenir la prioritat per matricular-se l’any acadèmic posterior com a antic/ga alumne/a.
 • L’alumne/a oficial podrà presentar al director de l’escola el model Sol•licitud de renúncia de matrícula en un termini que acabarà l’últim dia lectiu de novembre.
 • Renunciar a la matrícula no dona dret al retorn de cap taxa. Per a devolucions de taxes, en cas que l’alumne/a hagi renunciat abans de començar les activitats lectives o fins al dia 3 d’octubre, caldrà adreçar-se al Departament d’Educació.

Permanència en els estudis

 • Dins de cada – nivell bàsic, intermedi i avançat – l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic A2 i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic A2 o al segon curs del nivell intermedi B2 el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Dins del nivell intermedi B1 i avançat C1 l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar la directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne/a que ho sol·liciti a través del model Instància, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. La sol·licitud, juntament amb un informe del professorat dels nivells que l’alumne/a ha estudiat, serà valorada per la direcció del centre i, en cas de restar places vacants a la fi del procés de matrícula l’alumne/a podrà optar per formalitzar la matrícula.

Trasllat de matrícula

 • Trasllat de l’alumnat durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un/a alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes d’abril.
La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model Sol·licitud de trasllat d’expedient i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 • Trasllat de l’alumnat en període no lectiu

Els/Les alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els/les alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. La documentació que l’alumne/a ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne/a a l’escola d’origen.

En ambdós casos l’alumne/a no pagarà taxa/preu públic de matrícula si procedeix d’una EOI de Catalunya però si procedeix d’una EOI d’una altra comunitat autònoma haurà de pagar novament la taxa/preu públic.