Certificats i proves

Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de quatre certificats oficials:

 • El Certificat de Nivell Bàsic, en assolir els objectius dels nivells A1 i A2.
 • El Certificat de Nivell Intermedi B1, en assolir els objectius del nivell B1.
 • El Certificat de Nivell Intermedi B2, en assolir els objectius dels nivells B2.1 i B2.2.
 • El Certificat de Nivell Avançat C1, en assolir els objectius del nivell C1.

A Catalunya, el Departament d’Educació elabora les proves de Certificat de Nivell Intermedi B1, Certificat de Nivell Intermedi B2 i Certificat de Nivell Avançat C1 i s’administren a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya en una única convocatòria tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures. La unificació en l’elaboració de les proves i en els criteris d’administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Descripció

L’objectiu de les proves per a l’obtenció dels certificats de l’EOI és acreditar la capacitat d’ús de l’idioma com a vehicle de comunicació general a nivell bàsic, intermedi i avançat. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

 • Comprensió Oral
 • Comprensió Escrita
 • Ús de la Llengua (només per al Nivell bàsic)
 • Expressió i Interacció Escrita
 • Expressió i Interacció Oral
 • Mediació Oral i Escrita (excepte per al Nivell bàsic)

Les proves tenen com a referent principal el currículum de les EOI, i s’elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió, cinema, etc. Podeu consultar mostres de proves en aquesta pàgina web.

En les proves de comprensió oral, ús de la llengua i comprensió escrita es puntuen les respostes correctes i no es penalitzen les errades. En la prova d’expressió i interacció escrita es puntuen tant la impressió global dels textos com la seva riquesa i correcció lingüística. En la prova d’expressió i interacció oral es puntua la capacitat d’interacció de la persona candidata, la pronúncia, la competència gramatical i l’ús de vocabulari. En la prova de mediació es puntua la capacitat de seleccionar informació rellevant d’un input rebut i d’adaptació d’aquesta informació a la situació comunicativa plantejada.

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal haver dut a terme totes les parts. Excepte en el cas del Certificat de Nivell Bàsic, s’ha de superar cadascuna de les 5 parts de l’examen amb un mínim del 50% de la nota. La nota global ha de ser superior al 65% de la nota total.

Els resultats de les proves de certificat es publiquen a finals de juny. Les eventuals reclamacions es dirigiran per escrit a la direcció del centre i s’han de presentar dins el termini establert a partir de la publicació de les qualificacions.

El Certificat de Nivell Bàsic i Certificat de Nivell Intermedi B1 serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. El Certificat de Nivell Intermedi B2 i Certificat de Nivell Avançat C1 serà expedit pel Departament d’Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents a l’escola on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova.

Nivell

El Certificat de Nivell Bàsic garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al nivell bàsic. Aquest certificat correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell Intermedi B1 garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al primer curs de nivell intermedi. Aquest certificat correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell Intermedi B2 garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al segon i tercer curs de nivell intermedi. Aquest certificat correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell Avançat C1 garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al primer curs de nivell avançat. Aquest certificat correspon al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.