Certificats i proves

Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de quatre certificats oficials:

 • El Certificat de Nivell Bàsic, en assolir els objectius del nivell bàsic (1r i 2n curs).
 • El Certificat de Nivell Intermedi, en assolir els objectius del nivell intermedi (3r curs).
 • El Certificat de Nivell Avançat, en assolir els objectius del nivell avançat (4t i 5è curs).
 • El Certificat de Nivell C1, en assolir els objectius del nivell C1 (6è curs).

A Catalunya, el Departament d’Ensenyament va unificar les proves per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat, l’any 1996. La unificació en l’elaboració de les proves i en els criteris d’administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de certificat de nivell intermedi, avançat i C1 les elabora el Departament d’Ensenyament i s’administren a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya en una única convocatòria tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures.

Descripció

L’objectiu de les proves per a l’obtenció dels certificats de l’EOI és acreditar la capacitat d’ús de l’idioma com a vehicle de comunicació general a nivell bàsic, intermedi, avançat i C1. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

 • comprensió oral
 • comprensió escrita
 • ús de la llengua (excepte C1)
 • expressió i interacció escrita
 • expressió i interacció oral

Les proves tenen com a referent principal el currículum de les EOI, i s’elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió, cinema, etc. Podeu consultar mostres de les proves en aquesta pàgina web.

En les proves de comprensió oral, ús de la llengua i comprensió escrita es puntuen les respostes correctes i no es penalitzen les errades. En la prova d’expressió i interacció escrita es puntuen tant la impressió global dels textos com la seva riquesa i correcció lingüística. En la prova d’expressió i interacció oral es puntua la capacitat d’interacció de la persona candidata, la pronúncia, la competència gramatical i l’ús de vocabulari. Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal haver dut a terme totes les parts.

Els resultats de les proves de certificat es publiquen a finals de juny. Les eventuals reclamacions es dirigiran per escrit a la direcció del centre i s’han de presentar dins el termini establert a partir de la publicació de les qualificacions.

El Certificat de Nivell Bàsic i Certificat de Nivell Intermedi serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. El Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de Nivell C1 serà expedit pel Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents a l’escola on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova.

Nivell

El Certificat de Nivell Bàsic garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al nivell bàsic. Aquest certificat correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell Intermedi garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al nivell intermedi. Aquest certificat substitueix i equival a tots els efectes al certificat de cicle elemental, i correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell Avançat garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al nivell avançat. Aquest certificat correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.

El Certificat de Nivell C1 garanteix l’assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d’idiomes per al nivell C1. Aquest certificat correspon al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa.