Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols es va inaugurar el setembre de 2003 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments de règim especial regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu Comú de Referència (2001) i el MECR. Volum complementari (2020) i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Marc legal

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

Marc europeu comú

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

Més informació