Preguntes més freqüents

Si sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l’horari assegurat per aquest curs?

Els alumnes del curs immediatament anterior (aprovats, suspesos, no presentats i renúncies) tenen reserva de plaça però no se’ls garanteix un horari determinat. Per exercir aquest dret heu de fer la matrícula telemàtica durant el mes de juliol.

Si sóc alumne oficial del curs anterior haig de fer preinscripció per al nou curs?

Si vols fer el curs de C1, sí. Si no, no. Si vols fer qualsevol curs de 1r a 5è has de fer directament la matrícula telemàtica durant el mes de juliol. Els alumnes de 5è d’anglès que volen fer C1 i els alumnes que volen repetir C1, han de fer obligatòriament preinscripció al setembre.

Si he suspès, tinc plaça reservada per l’any següent? / Si he fet renúncia de matrícula, tinc plaça reservada per al curs següent?

Sí, tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne i cal que et matriculis en les dates indicades. Si estàs repetint per segona vegada cal que abans de matricular-te consultis a Normes i funcionament per saber si cal que demanis convocatòria addicional. Si no et matricules en les dates que s’indiquen entenem que renuncies a la reserva i oferim la plaça als alumnes procedents de preinscripció.

Què passa si no he fet l’examen?

Res. Tens reserva de plaça per al curs següent igualment, et matricules com a antic alumne a tots els efectes.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L’alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.
Per poder fer un curs més vegades que les previstes a la normativa caldrà demanar una convocatòria addicional. Tingueu en compte però que si renuncieu a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.

Què és una convocatòria addicional?

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti a través d’una instància quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Els alumnes que obtenen la convocatòria addicional es matriculen el dia de places vacants.

Vaig aprovar l’examen de Certificat de Nivell Intermedi per lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a quart?

No. Els alumnes lliures han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per esdevenir alumnes oficials el curs següent.

Si sóc alumne oficial del curs anterior i vaig suspendre, puc fer el test de nivell per veure si puc passar de curs?

No. Els alumnes que han estat alumnes oficials de qualsevol EOI durant el curs immediatament anterior al qual es volen preinscriure queden exclosos de l’accés per test de nivell. Excepcionalment si l’alumne/a ha assistit com a mínim a un 65% del nombre de classes durant el curs anterior i pot justificar documentalment que durant l’estiu ha fet alguna activitat d’aprenentatge, el cap de departament podrà estudiar la viabilitat de la proposta i autoritzar l’alumne/a a fer una prova de nivell per accedir al curs superior.

Puc fer preinscripció a més d’un idioma?

Sí. La preinscripció es pot fer per a dos idiomes i per a cadascun d’aquests dos idiomes es poden escollir fins a 4 opcions de centre i horari.

Quina edat mínima haig de tenir per poder-me preinscriure?

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts abans del 31 de desembre de l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

Puc fer la preinscripció per a una altra persona?

Sí, però necessitaràs el seu DNI, Passaport, Carnet de conduir o Targeta de residència.

Se m’ha passat el termini de preinscripció, hi ha alguna manera de poder-me matricular?

Sí. Si reuneixes els requisits per al curs concret al qual et vols matricular encara et pots matricular el dia de places vacants, si en queden.

He fet tard, se m’ha passat la preinscripció i la matrícula, hi ha encara alguna possibilitat de matricular-me?

Sí. El dia de places vacants, si en queden.

Vaig aprovar 1r fa molts anys, puc fer test de nivell per passar a 3r?

Sí.

Cal estudiar per fer el test de nivell?

No, perquè no és un examen per aprovar o suspendre i no és un prova de valor acadèmic. És simplement diagnòstica del nivell que una persona té en un moment donat d’un idioma.

L’assistència a classe és obligatòria?

Sí. Els alumnes que no venen a classe estan ocupant una plaça que potser algú sí que hagués aprofitat plenament venint a classe.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?

No. Els canvis de grup no es poden autoconcedir, s’ha de demanar per escrit a la direcció. No recomanem aquesta opció perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d’haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estàs ocupant una plaça que potser algú sí que hagués aprofitat plenament venint a classe.

Puc presentar-me a l’examen si no he assistit a classe?

Sí, però t’ho jugaràs tot en una sola prova, en la qual hauràs d’obtenir com a mínim un 65% per aprovar.

Si sóc alumne antic puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?

No. Caldrà passar per sorteig perquè l’oficialitat en un idioma no dóna l’oficialitat en un altre.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?

Els horaris, al juliol. Els llibres, al setembre. Ho podeu consultar al nostre web i/o als taulers d’anuncis de l’escola.

Els títols d’altres institucions es convaliden amb els de l’EOI?

No. Cap títol pot substituir els certificats expedits per les EOI. De tota manera, hi ha una taula d’exempcions de test de nivell per poder preinscriure’t directament a un nivell sense haver de fer el test de nivell.

Si estic matriculat/da en una EOI com alumne/a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels tres certificats del mateix idioma?

No. La matrícula oficial és incompatible amb la matrícula lliure del mateix idioma.

Si sóc alumne/a oficial i el curs següent no em vull matricular perdré la reserva de plaça per d’aquí a dos cursos?

Sí.

Puc fer preinscripció del mateix idioma a més d’una EOI?

Sí, a través del web de preinscripció telemàtica a les EOI de Catalunya es pot fer preinscripcions de dos idiomes i per a cadascun d’aquests dos idiomes es poden escollir fins a 4 opcions de centre i horari.

He estat alumne d’una altra EOI i he aprovat el curs. Em puc matricular a l’EOI Sant Feliu de Guíxols per continuar els meus estudis encara que faci anys que el vaig aprovar?

Sí. Has de fer preinscripció i si acabes podent-te matricular hauràs de presentar la papereta de notes que et varen lliurar a la teva escola i a més hauràs de sol·licitar un trasllat d’expedient de l’escola on anaves des de l’EOI Sant Feliu de Guíxols.

Com es sol·licita un trasllat d’expedient?

Es pot fer des de l’EOI Sant Feliu de Guíxols, omplint un formulari i enviant-lo a l’escola d’origen perquè facin efectiu el trasllat.

Què és una matricula viva?

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.

Com es pot sol·licitar un trasllat de matrícula viva?

Es fa al centre de destinació i sempre queda condicionat a la disponibilitat de places del centre de destinació. El termini màxim per sol·licitar-ho és el darrer dia lectiu del més de febrer. El trasllat de matrícula viva no dóna lloc al pagament de taxes si és fa entre centres de Catalunya.

Tinc aprovat el Certificat Elemental/Certificat Nivell Intermedi per lliure, com puc esdevenir alumne oficial de Nivell Avançat?

Has de fer preinscripció a quart o optar pel test de nivell, cas que consideris que potser podries fer cinquè directament.

Fa molts anys vaig aprovar un nivell de l’EOI però m’agradaria repetir-lo perquè no me’n recordo de res, puc fer-ho?

Sí, si el curs no condueix a l’obtenció d’un certificat. En altres paraules, només es pot renunciar a 1r i 4t curs ja que 2n, 3r i 5è condueixen als certificats de Nivell Bàsic, Intermedi i Avançat, respectivament.
Per renunciar al curs aprovat hauràs de demanar-ho a la direcció fent una instància. Cas que es concedeixi, el curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Sóc alumne/a d’una altra EOI i aquest any he aprovat el Certificat de Nivell Avançat. A la meva escola no ofereixen cursos de C1 per al curs que ve, puc venir a fer-lo a aquesta escola?

Sí, has de fer preinscripció a l’EOI Sant Feliu de Guíxols durant el setembre.

Vaig aprovar el Certificat d’Aptitud / Certificat de Nivell Avançat fa més d’un any, puc tornar a l’escola per fer C1?

Sí, has de fer preinscripció a l’EOI Sant Feliu de Guíxols durant el setembre i hauràs de fer una prova d’ordre d’accés.

No tinc el certificat Certificat d’Aptitud / Certificat de Nivell Avançat però tinc una titulació de B2 equivalent, puc accedir a C1?

Sí, has de fer preinscripció a l’EOI Sant Feliu de Guíxols durant el setembre i hauràs de fer una prova d’ordre d’accés. També hauràs de comprovar si la teva titulació és equivalent al B2 a través de la nostra taula d’equivalències i presentar-la en el moment de fer el test de nivell. Taula de certificacions equivalents al nivell B2 d’anglès.

Acabo d’aprovar el Certificat de Nivell Avançat en la modalitat lliure, puc passar a fer C1 en la modalitat oficial?

Sí, has de fer preinscripció a l’EOI Sant Feliu de Guíxols durant el setembre.

Com s’organitza l’accés a C1?

D’acord amb la disponibilitat de places, la matrícula es du a terme seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda a la prova de Nivell Avançat o a la prova d’ordre d’accés al nivell C1. +info