Currículum

Currículum Nivell Bàsic i Nivell Intermedi

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.
Aquest currículum s’estructura en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, i segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts.
Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots els idiomes, però les escoles d’idiomes els han desenvolupat i concretat per a cada curs i idioma en els seus projectes curriculars de centre.

Currículum Nivell Avançat C1

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, estableix l’organització dels cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.La Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, regula l’organització dels cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’italià a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts. Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots tres idiomes.