Currículum

Currículum Nivell Bàsic, Nivell Intermedi i Nivell Avançat C1

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en el seu article 59.1 estableix que els ensenyaments del nivell Bàsic tindran les característiques i l’organització que les administracions educatives determinin.

El Real Decreto 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Els currículums dels nivells Intermedi B1 i Intermedi B2 es poden trobar al Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

Els currículums del nivell Bàsic i de nivell Avançat C1 es poden trobar al Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

El currículum LOE segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (2001) i al MECR. Volum complementari (2020).