Exempcions i bonificacions

Exempcions i bonificacions

Percentatge de bonificació / exempció per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials.

Situacions que donen lloc a una
bonificació / exempció
Taxa
(nivells B1, B2.1, B2.2)
Preu públic *
(nivells A1, A2, C1)
Membres de família nombrosa de categoria
especial
100% 100%
Membres de família nombrosa de categoria
general
50% 50%
Membres de família monoparental de qualsevol
categoria
50% 50%
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% 100% 100%
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus
cònjuges i els seus fills i filles
100% 100%
Adolescents en acolliment familiar 100% 100%
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 100% 100%
Membres de famílies que perceben la renda
mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
100% 100%
Membres de famílies que perceben la renda
garantida de ciutadania
—- 100%
Aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o a la renda garantida de ciutadania —- 100%
Persones víctimes de violència de gènere 100% 100%
Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat  100%  100%
Persones que en el curs acadèmic immediatament
anterior han obtingut Matrícula d’Honor en el
Batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat
 100%  100% 
Persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació Professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, de Música o de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi. Un sol cop. —- 100%
Persones becades per estudis d’idiomes en el curs actual per part de l’Administració pública competent. 100% 50%
Alumnes de centres sostinguts amb fons públics, que es matriculin d’una segona llengua, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum del centre educatiu. —-  50%
Alumnes matriculats a una EOI, que cursen una llengua i es matriculen a una segona llengua en la mateixa o en una altra EOI. Només del preu públic en una de les dues llengües. —- 50%
Alumnes matriculats a una EOI, que cursen B2.2 i es matriculen en una nova llengua el curs immediatament posterior. —- 50%

* La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

La formalització de la matrícula implica l’acceptació de la normativa de l’EOI. Els trasllats de matrícula viva dins de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes o preus públics, però l’alumnat que arribi procedent d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma haurà de pagar la totalitat de la taxa o del preu públic per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).