Devolució de taxes o preus públics

Devolució de taxes o preus públics

L’EOI només pot reintegrar l’import corresponent a la tarifa de preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes. Per sol·licitar la devolució d’aquest import, s’haurà d’emplenar una instància explicant-ne el motiu i lliurar-la a la secretaria del centre.

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els/Les alumnes que desitgin sol·licitar-ne la devolució, hauran de dur a terme el tràmit electrònic corresponent, accedint a la web de Tràmits Gencat, des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud que arribarà directament al Servei de Pressupostos i Gestió Financera per a la seva tramitació. Les persones que volen fer la tramitació online però no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris, poden posar-se en contacte amb el servei de “tramitació atesa” a les Oficines de Registre dels serveis territorials de Girona, on seran assistides pel personal del Registre. En fer la sol·licitud, s’hauran d’adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució d’una part o de la totalitat de les taxes o preus públics i el justificant de pagament. En el cas de les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, seran desestimades aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la corresponent sol·licitud de renúncia signada per l’alumne/a i registrada, amb data i segell, per l’EOI.

Encara que els/les alumnes poden presentar la seva sol·licitud en qualsevol moment i pel motiu que sigui, els supòsits i terminis pels quals es poden retornar les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per a cada curs acadèmic.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 10 d’octubre.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

c. Pagaments duplicats o per import superior.

d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics l’últim dia lectiu de novembre.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes o preus públics suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

Més informació sobre la normativa aplicable: Taxes  I  Preus públics