Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és l’instrument fonamental de funcionament dels centres educatius ja que concreta i defineix els límits de l’autonomia del centre i inclou, juntament amb el projecte de direcció, els indicadors de progrés que permeten avaluar tots els actors de la vida del centre.

Els nostres principis pedagògics

 • Fer que l’escola sigui inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.
 • Incorporar al currículum continguts referits a processos participatius i democràtics. Educar en valors com la solidaritat, la tolerància, la pau, la pluralitat, l’educació ambiental i l’educació per a la salut per tal d’aconseguir una educació més humanitzada.
 • Mantenir un entorn educatiu de convivència al servei de la comunitat, que afavoreixi la cohesió social i basat en els principis de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 • Desenvolupar el plurilingüisme i la interculturalitat a fi d’afavorir el coneixement i el respecte a la diversitat cultural que permet que l’individu enriqueixi la seva personalitat, millori la seva capacitat d’aprenentatge de les llengües i faciliti la seva obertura a noves experiències culturals.
 • Preparar l’alumnat per als reptes d’una Europa multilingüe i multicultural per tal de comunicar-se, superant les barreres lingüístiques i culturals i fomentar la tolerància, el respecte mutu i l’entesa.
 • Promoure el desenvolupament d’intercanvis educatius per facilitar la interacció amb parlants nadius, l’apropament a altres sistemes educatius, a altres costums i a les cultures pròpies de cada país.
 • Fomentar el concepte d’aprenentatge permanent.
 • Fomentar el treball col·laboratiu en tots els àmbits de la vida escolar, tot propiciant el diàleg i el consens.
 • Incorporar les recomanacions del Marc Europeu de Referència per tal d’aconseguir uns objectius realistes i específics, i revisar i planificar la pràctica docent d’una manera transparent i coherent.
 • Treballar per la renovació pedagògica tot impulsant iniciatives de treball en equip.
 • Facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització.
 • Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres i la participació en programes conjunts.
 • Aprofitar el potencial que tenen les noves tecnologies de la comunicació i de la informació introduint-les a l’aula i a tots els àmbits de la vida acadèmica.
 • Seleccionar i utilitzar el material didàctic adequant-lo a les necessitats dels alumnes i que alhora potencii la seva motivació i la seva creativitat.
 • Afavorir la utilització de mètodes i materials que permetin als diferents tipus d’alumnat l’adquisició d’una competència comunicativa adequada als objectius que es pretenen aconseguir.
 • Realitzar anàlisis freqüents de la pràctica educativa mitjançant la reflexió en comú, reconduint aquells aspectes que s’han de millorar.
 • Aconseguir la màxima qualitat en el procés d’aprenentatge per tal d’assolir els objectius de cada nivell i, alhora, superar les proves de certificació al final del nivell bàsic, intermedi i avançat.
 • Garantir els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes.
 • Assegurar que l’escola sigui un entorn de treball saludable de qualitat amb cura de les persones, especialment en l’àmbit afectiu.
 • Garantir que l’educació sigui una tasca col·lectiva i que la presa de decisions sigui compartida i fruit del diàleg i del consens.

Metodologia

Enfocament comunicatiu

Com a punt de partida de l’enfocament metodològic del centre es pren la reflexió sobre el caràcter comunicatiu de la llengua, el foment del plurilingüisme i el multiculturalisme en una Europa oberta on els ciutadans conviuen (treballen, viatgen d’un país a un altre, migren etc…), el foment d’actituds generals de respecte i de reconeixement de la diversitat així com el coneixement sociocultural i la consciència intercultural .
La metodologia del centre es basa en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) on s’especifica que l’objectiu de la didàctica lingüística és activar en l’alumne una capacitat comunicativa en la llengua objecte d’aprenentatge .
L’objectiu principal de l’aprenentatge és la comunicació, de manera que es fa especial èmfasi en el desenvolupament de les diferents destreses comunicatives i la seva integració des del principi, de manera que el desenvolupament d’una activitat pot implicar l’activació de destreses productives, receptives i/o interactives .
El procés d’ensenyament / aprenentatge té com a objectiu principal l’ús de la llengua per fomentar-la comprensió entre les persones .
L’enfocament didàctic té en compte que els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge, de manera que es treballarà i estimularà la capacitat de l’alumne per aprendre a aprendre mitjançant estratègies de comunicació i d’aprenentatge i es tendirà a organitzar les classes de manera que es faciliti la sociabilitat, la motivació i la comunicació entre els alumnes i entre els alumnes i el professor, creant un clima d’ensenyament / aprenentatge i un ambient de classe que ho possibiliti.
Un llengua no és un conjunt de coneixements sinó una forma de comportament individual i social. Cal entendre la llengua com a comportament intercultural, com un compromís en l’acció intercultural. Cal desenvolupar la capacitat afectiva i cognitiva d’establir i mantenir relacions interculturals i la capacitat d’establir la pròpia identitat personal mentre es fa de mediador i s’actua entre cultures. Aprendre una llengua és aprendre a saber ser i a saber estar.

Objectius

 1. Preservar la diversitat en la distribució d’alumnat per edat.
 2. Demanda d’escolarització: Augmentar el nombre d’alumnes preinscrits d’alemany.
 3. Demanda d’escolarització: Augmentar l’ocupació dels grups.
 4. Reduir l’abandonament de l’alumnat.
 5. Reduir l’absentisme de l’alumnat.
 6. Augmentar el grau de satisfacció de l’alumnat.
 7. Augmentar el grau de satisfacció del professorat.
 8. Augmentar el grau de satisfacció del PAS.
 9. Augmentar el nombre d’alumnes que superen el curs.
 10. Augmentar el nombre d’alumnes que superen el curs amb una nota igual o superior al 80%.
 11. Augmentar el nombre d’alumnes que obtenen el certificat de nivell.
 12. Reduir el nombre d’alumnes repetidors.
 13. Augmentar el percentatge d’alumnes presentats a les proves de certificació unificades sobre matriculats per idioma en comparació a la mitjana de Catalunya.
 14. Augmentar el percentatge d’alumnes aprovats sobre presentats a les proves de certificació unificades per idioma i destreses en comparació a la mitjana de Catalunya.
 15. Mantenir el nombre d’alumnes per docent.