Proves Lliures I Convocatòria ordinària I Informació actualitzada

Informació important per a l’alumnat matriculat a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de Nivell intermedi B1 i B2 i Nivell avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR):

Atesa la suspensió de les activitats presencials d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, no es van publicar les llistes definitives d’admesos/exclosos el dia 31 de març de 2020. Mentre sigui vigent aquesta suspensió no es podran publicar les llistes ni es podran fer les convocatòries per a l’alumnat lliure.