Proves de certificació I Règim Lliure I Maig-Juny 2022

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Calendari

Termini d’inscripció en règim lliure: del 28 de febrer (a partir de les 9 h) al 4 de març de 2022

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 7 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març

Per a més informació sobre les dates de les proves escrita i oral i per fer la inscripció, cliqueu aquí.

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2022

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2022

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2022