Cursos oficials

A l’EOI Girona s’ofereixen cursos d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

L’objectiu principal de les EOI és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

A les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
• Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
• Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que facilitin l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

1. Guia Informativa
2. Currículum de les EOI
3. Informació sobre certificats: dates, mostres d’examen…

La matrícula oficial dona dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs (cursos extensius i intensius) i als exàmens corresponents.

Oferim tres modalitats: cursos extensius, cursos intensius i curs semipresencials.

GRUPS Extensius. Dilluns i dimecres, o bé dimarts i dijous. Dues sessions a la setmana de 2 h 15 m.

GRUPS Intensius. De dilluns a dijous. Quatre sessions a la setmana de 2 h cadascuna (espanyol per a estrangers).

GRUPS Semipresencials (anglès, francès i català). Una sessió PRESENCIAL a la setmana de 2 h 15 m. La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle o Google Classroom. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica.

Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia.

No saps si t’anirà bé la modalitat de semipresencials? Respon a aquestes preguntes: Et resulta complicat venir a l’escola dos cops per setmana? Tens capacitat d’organització? Tens autodisciplina? La teva motivació per a l’aprenentatge de l’idioma és alta? Tens accés a un ordinador amb connexió a Internet? Tens coneixements tècnics mínims? Si la teva resposta és SÍ, no ho dubtis, aquesta és la teva modalitat!