Alumnes amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’avaluació.

L’alumnat oficial ha d’omplir una sol·licitud d’adaptació d’examen (a sota d’aquesta informació) i fer adjuntar els documents següents:
a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
b) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Caldrà especificar el tipus d’adaptació requerida: temps extra, taula, auriculars, ordinador, ampliació examen, etc.

Es pot fer arribar aquesta documentació al correu documentacioeoigirona@gmail.com

Data límit alumnat OFICIAL: 15 març 2023

Sol·licitud adaptació examen