Alumnes amb necessitats Específiques de Suport Educatiu

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’avaluació i/o altres tasques a l’aula.

L’alumnat oficial ha d’omplir una sol·licitud d’adaptació d’examen (a sota d’aquesta informació) i fer adjuntar alguns dels documents següents:
a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
b) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
c) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

Caldrà especificar el tipus d’adaptació requerida: temps extra, taula, auriculars, ordinador, ampliació examen, etc.

Es pot fer arribar aquesta documentació al correu documentacio@eoigirona.cat

Data límit alumnat OFICIAL: 18 març 2024

Sol·licitud adaptació examen