Part estratègica

La part estratègica marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.

La comissió d’estratègia digital està formada per la directora, l’administradora, la coordinadora digital i altres membres del claustre. Aquesta comissió té l’objectiu de desenvolupar l’Estratègia Digital de Centre, fer-ne el seguiment, i liderar la transformació de l’escola cap a un centre digital innovador.