Expedició de títols

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon, e-mail o personalment en hores d’atenció al públic.

NOTA: EL SETEMBRE NO ES TRAMITEN NI CERTIFICATS NI TÍTOLS EXCEPTE SI SÓN NECESSARIS PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA.

Certificats d’A2 i B1

Els Certificats d’A2 i B1 es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell.

Terminis:
– Per als alumnes oficials dels cursos extensius d’A2 i B1 i alumnes lliures de B1 de la convocatòria ordinària de juny: es pot recollir el certificat a la secretaria de l’escola a partir de mitjans de juliol del mateix any de la convocatòria.
– Per als alumnes lliures de B1 de la convocatòria extraordinària d’anglès i alumnes lliures de B1 del Pla Experimental (Escolars): es pot recollir el certificat a la secretaria de l’escola transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

Sol·licitud títol B2, C1 i C2

Els títols de tots els idiomes de Nivell B2, C1 i C2 s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació:

– DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
– Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

El títol de B2, C1 i C2 suposa el pagament d’unes taxes.
Podeu veure les taxes actualitzades en aquest enllaç

Terminis:
– Per als alumnes oficials de cursos extensius i alumnes lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de mitjans de juliol del mateix any de la convocatòria.
– Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària i alumnes lliures del Programa de Certificació (instituts): es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

Recollida de Certificats: A2, B1, B2, C1 i C2

Els certificats oficials s’han de recollir personalment presentant el DNI, NIE o passaport.

En el cas dels títols de B2, C1 o C2 cal portar el resguard de pagament del títol per poder recollir-lo a més a més del DNI, NIE o passaport.

En el cas de no poder venir personalment cal portar una autorització signada per la persona interessada juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada.

Per autoritzar una altra persona poden fer servir la següent instància:

Autorització recollida certificats