Matrícula d’actualització en cursos inferiors

Vas fer cursos amb nosaltres fa temps i has de repassar continguts? Llavors t’interessa fer una matrícula d’actualització.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula de l’últim curs superat.

La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna vol. Els alumnes de matrícula d’actualització no passen al següent curs per defecte. Si volen accedir a un curs superior, han de fer preinscripció i matrícula com alumne nou al setembre.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no qualificat/ada”.

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Com puc demanar-ho?

Cal omplir el document adjunt per sol·licitar la matrícula d’actualització:    sol·licitud matricula actualització

S’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma sol·licitat (es matricularan com a places vacants, a partir del 25 setembre (curs 2023-2024).