Sol·licitud de convocatòria addicional

 Si vols fer un curs per 3a vegada, has de demanar una convocatòria addicional:

Permanència en els estudis

En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), l’alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats.

L’alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

La sol·licitud de convocatòria addicional s’ha de presentar durant la darrera setmana de juny o la primera setmana de juliol i es resoldrà durant el mes de juliol, segons places disponibles.

També es pot fer al setembre, però en aquest cas es matricularà en període de vacants.

Sol·licitud convocatòria addicional