Reclamacions sobre les qualificacions

Procediment:

– En primer lloc recomanem que consulteu amb el professorat del departament qualsevol dubte que tingueu respecte a les vostres qualificacions o qualsevol aspecte amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació. Les hores d’atenció a l’alumnat per fer aquestes consulten es publiquen en aquest web, a la plana principal, durant el període de reclamacions.

– Si després de la consulta amb el departament, l’alumne vol fer una reclamació sobre qualificacions finals i rebre una resposta per escrit, haurà de presentar telemàticament la instància de sota en la qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.

Termini de reclamacions:

Cal presentar la sol·licitud durant els tres dies hàbils després de la publicació de resultats. No s’atendran reclamacions presentades fora de termini.

NORMATIVA:

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes a les proves específiques de certificació (nivells A2, B1, B2, C1 i C2) s’han de resoldre d’acord amb el procediment previst en els apartats a i b de l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener. També s’han de resoldre seguint el mateix procediment les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs i als exàmens finals de primer i quart curs.

En cas que la resolució sigui objecte de nova reclamació, aquesta s’ha de presentar als serveis territorials o bé al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant un escrit de la persona interessada, que s’ha de presentar a través del director o directora del centre.

El director o directora del centre ha de trametre, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, aquesta reclamació juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l’acta de la reunió en la qual s’hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

A partir de l’estudi de la informació rebuda, i de l’informe emès per la Inspecció, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran definitivament.

Sol·licitud en línia (enllaç actiu durant el període de reclamacions de certificat).

 Veure enllaç a la normativa
 Descarregar document en pdf (no cal si s’omple la sol·licitud en línia)