Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

– Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 4 d’octubre, i fins al 14 de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

-Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

– Pagaments duplicats o per un import superior.

– No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.

– No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

– Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI o fer arribar per correu electrònic; aquesta n’ha de registrar l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumnat respecte de la correcció de la sol·licitud i la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

Documentació:
-fotocòpia DNI
-sol·licitud degudament omplerta
-resguard del pagament

Sol·licitud Devolució Taxes