Devolució de taxes o preus públics (tràmit presencial)

Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

– Renúncia a la matrícula oficial amb dret a devolució de taxes: per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 10 d’octubre i per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre fins al 10 de febrer. El termini finalitza el dia hàbil posterior si aquests dies indicats són festius.

-Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

– Pagaments duplicats o per un import superior.

– No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.

– No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

– Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL: les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar presencialment a la secretaria de l’EOI degudament emplenada i signada per la persona interessada. L’EOI n’ha de registrar l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumnat respecte de la correcció de la sol·licitud i la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça (en aquest cas cal signar l’imprès de renúncia al curs).

Documentació imprescindible:
1. fotocòpia DNI
2. sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenada i signada per la persona interessada. Cal que estigui registrada d’entrada per l’EOI. Aquesta sol·licitud es lliura a l’alumne presencialment a l’escola.
3. còpia del resguard de matrícula
4. còpia del resguard del pagament

En cas de la renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa:
Imprès de renúncia al curs de les persones interessades, datada i signada, i registrada d’entrada per l’EOI.

Altra documentació si escau:
La necessària per acreditar el dret a obtenir la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic