Trasllats de matrícula

Trasllat de l’alumne o alumna en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol de 2024. La sol·licitud de matrícula es fa a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació s’ha de posar en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 18 de juliol. En el moment de demanar el trasllat, l’alumne o alumna ha d’aportar el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna a l’escola d’origen.

Trasllat de l’alumne o alumna durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril, per als cursos extensius; el darrer dia hàbil de novembre, per als cursos intensius del primer quadrimestre, i el darrer dia hàbil de març, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

NOTA: els trasllats que es sol·licitin al setembre no es resoldran fins que s’hagi acabat tot el període de matrícula de vacants (dues primeres setmanes d’octubre).

———————————————
La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne o alumna.

En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera, en què les persones sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.

Sol·licitud Trasllats

Podeu fer arribar aquesta sol·licitud presencialment o bé enviar-la al correu documentacio@eoigirona.cat