Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es va inaugurar el setembre de 1983 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari de règim especial, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics destinats a l’aprenentatge de llengües per a persones adultes. La finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen és el desenvolupament de:

– la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general
– el reconeixement i el respecte a la diversitat lingüística i cultural com a eina de diàleg entre els pobles

A l’EOI Girona es poden estudiar 8 idiomes: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.

L’EOI Girona també gestiona els centres públics delegats de Santa Coloma de Farners i Palafrugell.

CERTIFICATS

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic A2.

Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de les EOI es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure. Tenen validesa nacional i internacional.

ERASMUS I INNOVACIÓ

L’EOI Girona participa en projectes europeus i està reconeguda com a Centre Erasmus. Ha rebut el reconeixement del Departament d’Educació d’innovació pedagògica.

COL·LABORACIONS

L’EOI Girona col·labora en diferents programes del Departament d’Educació:

– Programa de Certificació de Llengües Estrangeres (info)
– Formació de professorat
– EOI&FP Together
– Convalidacions ESO i Batxillerat – EOI

MARC LEGAL

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
  • Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa, 8/2013 de 9 de desembre (LOMCE).
  • Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.
  • Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell
    Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.
  • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
  • Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficials dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES

El pla d’estudis a les EOI s’estructura en tres nivells segons el nou currículum dels ensenyaments d’idiomes establert a la LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig). Poden comparar-se amb els nivells descrits pel Marc Europeu de Referència publicat pel Consell d’Europa.

MÉS INFORMACIÓ