Renúncia a un curs

Hi ha dos tipus de renúncies:

– al curs que s’està cursant en l’actualitat
– a un curs aprovat anteriorment

Al curs que s’està cursant en l’actualitat

Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza:

  • Cursos extensius: el darrer dia hàbil de novembre
  • Cursos intensius del primer quadrimestre: el darrer dia hàbil d’octubre.
  • Cursos intensius del segon quadrimestre: el darrer dia hàbil de febrer.

– Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final.

– L’alumne o alumna només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.

– La renúncia suposa perdre el dret d’assistir a classe, i la de l’import de la matrícula, però permet matricular-se el PROPER curs com a alumne/a oficial, sense sorteig i sense perdre convocatòria. I tampoc pagarà cap taxa de repetició.

Al curs aprovat anteriorment

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.

L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna.

Data límit: s’ha de fer abans de la data de matrícula.
_____________________

Per sol·licitar una renúncia heu d’omplir aquest formulari