Centre formador

SOM CENTRE FORMADOR de pràctiques del Màster de Formació de Professorat

Les pràctiques del màster de formació del professorat d’ensenyament d’idiomes generalment tenen una càrrega docent de 14 ECTS. Els 14 ECTS, unes 350 hores, es reparteixen en 200 hores d’estada al centre (pràctiques d’observació, pràctiques d’intervenció acompanyada, pràctiques d’intervenció autònoma, assistència a reunions de departament i reunions de nivell, entrevistes amb diferents òrgans de coordinació i direcció, etc.) i 150 hores de preparació de sessions, materials, elaboració d’informes, document de síntesi del pràcticum, etc.

El pla de pràctiques s’elabora a partir d’uns objectius formatius i de les propostes de la nostra escola a l’alumnat i al tutor/a universitària de pràctiques, seguint l’estructura, calendari i/o període(s) que proposi la universitat.