Preus Públics i Taxes (actualitzat abril 2023)

Preus públics ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació en aquest enllaç.

Taxes ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç

PREUS PÚBLICS NIVELLS A1, A2, C1 I C2
• Matrícula oficial: 275,00€ +30€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 357,50€ +39€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 495,00€ + 54€

TAXES NIVELLS B1, B2.1 i B2.2
• Matrícula oficial: 297,60€ + 30€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 386,90€ + 39€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 535,70€ + 54€

CATALÀ PREUS PÚBLICS 
• A1 i A2 de Català: 68,75€ + 30€
• C1 i C2 de Català: 137,50€ + 30€

Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

En tots els casos, els 30,00€ corresponen al preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes. (ORDRE EDU/114/2021 de 25 de maig). Com a preu públic el pagament d’aquests 30€ és OBLIGATORI, però també està subjecte a bonificacions. La matrícula estarà del tot formalitzada un cop s’hagin abonat l’import de la matrícula i l’import d’accés a les plataformes i material didàctic. Amb aquesta aportació l’alumne té dret a gaudir de tots els serveis i activitats complementàries que el centre ofereix, com poden ser: xerrades, exposicions, accés al CAM, fotocòpies de classe, carpeta, carnet escolar amb els avantatges corresponents

TAXES INSCRIPCIÓ EN RÈGIM LLIURE
• Certificat de B1: 78,40 €
• Certificat de B2: 78,40 €
• Certificat de C1: 96,65 €
• Certificat de C2: 96,65 €

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS (apliquen a tot: als preus públics, a taxes, als 30€ i a la inscripció en règim lliure):

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: exempts del pagament

Estan exempts del pagament de les taxes acadèmiques o dels preus públics, amb justificació prèvia documental, l’alumnat que està en les següents situacions:
*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d’actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o ex tutelades menors de 21 anys d’edat (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o l’òrgan equivalent a d’altres comunitats autònomes).

Més bonificacions i exempcions de preus públics AQUÍ

Més bonificacions i exempcions de taxes AQUÍ