Alumnat Nou

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Preinscripció curs 2022-2023

Preinscripció nou alumnat (d’A1 a C1 de tots els idiomes i C2 de català): telemàticament des del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022 fins a les 15h. Enllaç de preinscripció 

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l’EOI Girona i per poder accedir al test de nivell en línia si escau.

Es considera alumnat nou:
– Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Girona.
– Els que comencen un altre idioma.
– Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
– Els que provenen d’una altra EOI.
– Alumnes lliures que volen ser oficials.

ATENCIÓ: L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:
– per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre).
– per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre). Cal aportar justificació: certificat del centre on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

La preinscripció pot ser a:
– A1: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
– NIVELL SUPERIOR A A1 NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions o la taula d’equivalències. En aquest cas, els alumnes han d’adjuntar la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció per poder ser validada pel centre abans del 9 de setembre de 2022..
– TEST DE NIVELL: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

-Els alumnes que vulguin accedir a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs a què es vol accedir.

Proves de nivell

1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. El test de nivell d’alemany, anglès i francès es fa en línia del 31 d’agost al 12 de setembre. Cal entrar a l’aplicatiu de preinscripció per accedir al test.Enllaç a test de nivell
3. El test de nivell presencial es farà entre els dies 7 i 9 de setembre de 2022 (consultar horari).
4. El centre publicarà el dia 6 de setembre de 2022 a partir de les 18.00h les aules del test de nivell presencial per la resta dels idiomes (consultar aules).

5. La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
6. L’alumnat que ha fet test de nivell presencial ha de consultar del dia 12 (a partir de les 12.00h) al 14 (fins a les 12.00h) de setembre de 2022 el nivell adjudicat i ha de triar l’horari i grup per poder optar al sorteig. El tràmit es fa en l’aplicatiu de preinscripció. Clica AQUÍ

Més informació sobre el test de nivell i exempcions AQUÍ

 

Matrícula nous alumnes

Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat es fa un sorteig. El dia 14 de setembre de 2022 a les 20.00h es publicarà el resultat del sorteig en l’aplicatiu de preinscripció.

Hi ha dos períodes de matrícula. En els dos casos la matrícula és telemàtica en l’aplicatiu de preinscripció:

– Matrícula d’alumnes admesos:
Del 14 de setembre (a partir de les 20.00h) al 16 de setembre de 2022. En aquest període es podran matricular tots els alumnes que estiguin admesos en el sorteig, tant si van a A1, com si han fet test de nivell o han acreditat un nivell i el seu certificat ha estat validat.

– Matrícula d’alumnes en llista d’espera:
Els dies 20 i 21 de setembre, segons disponibilitat de vacants.

Pagament de matrícula i material
– Cal fer el pagament dels dos codis de barres del resguard de la matricula per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.
– La matrícula estarà del tot formalitzada un cop s’hagin abonat l’import de la matrícula i l’import d’accés a les plataformes i material didàctic.

Documentació
Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre la documentació següent. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per correu electrònic en l’adreça documentacioeoigirona@gmail.com:

– DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia.
– Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa en vigència, original i fotocòpia (si escau)

Matrícula a C2.1 d’anglès:
Tots els alumnes que tinguin un certificat de C1 de les escoles oficials d’idiomes o certificació equivalent i vulguin fer C2.1 s’han de preinscriure telemàticament des del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022 fins a les 15h. Enllaç de preinscripció

NOTA C2.1 D’acord amb els criteris publicats al DOGC núm. 8141 per assignar places quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta, s’ha realitzat un sorteig prioritzant, en primer lloc, l’alumnat que està en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes, i en segon lloc, l’alumnat que està en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació.

Per accedir a C2.2 d’anglès cal haver fet el C2.1 d’anglès com alumne oficial en una EOI.

Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d’Educació clicant AQUÍ