Alumnat Nou

Alumnat nou curs 2023-2024

Qui és alumne nou? qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumne d’aquell idioma.

Infografia amb el procediment d’accés a les EOI: preinscripció i matrícula 2023-2024

TOTS ELS TRÀMITS ES FAN EN EL MATEIX APLICATIU: la preinscripció, el test de nivell en línia, la consulta del resultat del test, la tria d’horari i grup i la matrícula. Accés aplicatiu de preinscripció. 

PREINCRIPCIÓ CURS 2023-2024

Preinscripció nou alumnat (d’A1 a C1 de tots els idiomes + C2.1 d’anglès + C2 de català): telemàticament del 4 de setembre a partir de les 9h al 13 de setembre fins a les 14h o al centre el 13 de setembre de 9 a 14h.

Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dos centres i fins a quatre horaris.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l’EOI Girona i per poder accedir al test de nivell en línia si escau.

Es considera alumnat nou:
– Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Girona.
– Els que comencen un altre idioma.
– Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
– Els que provenen d’una altra EOI.
– Alumnes lliures que volen ser oficials.

ATENCIÓ: L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:
– per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre).
– per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre). Cal aportar justificació: certificat del vostre centre de secundària on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

La preinscripció pot ser a:
A1: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
NIVELL SUPERIOR A A1 NOMÉS si es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si es té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions o la taula d’equivalències. En aquest cas, cal adjuntar la documentació que eximeix del test de nivell en l’aplicatiu de preinscripció del 4 de setembre a partir de les 9h al 13 de setembre fins a les 17h.
TEST DE NIVELL: si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

Els alumnes que vulguin accedir a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs a què es vol accedir.

PROVA DE NIVELL  permet l’accés d’A1 a C1 de tots els idiomes+ C2 de català, no permet l’accés a C2.1 d’anglès (només es pot accedir a aquest nivell amb certificat acreditatiu de nivell C1), veure apartat  ACCÉS A C2.1 D’ANGLÈS

1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
3. TEST DE NIVELL d’alemany, anglès i francès: EN LÍNIA del 4 de setembre a partir de les 9h al 13 de setembre fins a les 17h. Un cop entreu a l’aplicatiu de preinscripció, tindreu accés al test de nivell.
4. La RESTA D’IDIOMES fa el TEST DE NIVELL PRESENCIAL: entre el 5 i 8 de setembre i entre el 12 i 13 de setembre. Horaris i aules test de nivell.
5. Alumnat amb test de nivell presencial: del 14 de setembre a partir de les 18.00h al 15 de setembre fins a les 10.00h ha de consultar el resultat del test de nivell i triar obligatòriament horari i grup per poder optar al sorteig. El tràmit es fa en l’aplicatiu de preinscripció.

MATRÍCULA NOU ALUMNAT CURS 23-24

Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat es fa un sorteig. El 15 de setembre a les 20.00h es publicarà el resultat del sorteig en l’aplicatiu de preinscripció.

Hi ha dos períodes de matrícula segons si heu estat admesos o esteu en llista d’espera. En ambdós casos la matrícula és telemàtica i es fa en el mateix aplicatiu de preinscripció:

MATRÍCULA D’ALUMNES ADMESOS:
Del 15 de setembre a partir de les 20.00h al 19 de setembre fins a les 23.59h. En aquest període es podran matricular tots els alumnes que estiguin admesos en el sorteig, tant si van a A1, com si han fet test de nivell o han acreditat un nivell i el seu certificat ha estat validat.

MATRÍCULA D’ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA:
21 de setembre a partir de les 12.00h anglès
22 de setembre a partir de les 9.00h i fins les 23.59h tots els idiomes, anglès inclòs

MATRÍCULA A PLACES VACANTS EN CAS DE NO OBTENIR PLAÇA:
A partir de dilluns 25 de setembre es matricularan places vacants presencialment, sempre que hi hagi places disponibles.
A partir del 23 de setembre s’informarà de les vacants per grup i horari de matrícula.

ACCÉS A C2.1 D’ANGLÈS: si has estat  ALUMNE APTE DE C1 D’ANGLÈS DEL CURS 2022-2023 o bé ets ALUMNE NOU i tens un certificat de C1 de les escoles oficials d’idiomes o certificació equivalent, per fer C2.1 has de fer la preinscripció en línia del 4 al 13 de setembre.
NOTA C2.1: D’acord amb els criteris publicats a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, quan el nombre de sol·licituds de preinscripció al primer curs del nivell avançat C2 sigui superior a l’oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar les places s’apliquen els criteris de prioritat següents:
En primer lloc, l’alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes. L’assignació es fa per sorteig, d’acord amb el que preveu el punt 6 d’aquest annex.
En segon lloc, l’alumnat que estigui en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. En aquest cas, l’assignació també es fa per sorteig, d’acord amb el que preveu el punt 6 d’aquest annex.

ACCÉS A C2.2 D’ANGLÈS com alumne nou: són alumnes que han perdut l’oficialitat; cal haver fet C2.1 o C2.2 (alumne repetidor) en una EOI . Matrícula presencial a l’escola a places vacants a partir del 25 de setembre. Ja s’informarà de l’horari i de com fer la matrícula.

PAGAMENT DE MATRÍCULA I MATERIAL
Cal fer el pagament dels dos codis de barres del resguard de la matricula per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.
La matrícula estarà del tot formalitzada un cop s’hagin abonat els dos conceptes: l’import de la matrícula i l’import d’accés a les plataformes i material didàctic.

DOCUMENTACIÓ
Al moment de realitzar la matrícula, si gaudiu de bonificació o exempció del pagament, l’aplicatiu us demana que adjunteu la documentació justificativa per poder continuar tramitant la matrícula.
Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per correu electrònic a l’adreça documentacio@eoigirona.cat

Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d’Educació clicant AQUÍ