Alumnat NOU

ALUMNAT NOU: INFORMACIONS GENERALS

ATENCIÓ: L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:
– Per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre).
– Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre). Cal aportar justificació: certificat del vostre centre de secundària on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

Es considera nou alumnat:
– Aquells que accedeixen per primera vegada a fer un curs oficial a  l’EOI de Girona.
– Els que comencen un altre idioma.
– Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
– Els que provenen d’una altra EOI on sí poden continuar els seus estudis perquè aquests sí formen part de l’oferta educativa del centre.
– Alumnes lliures que volen ser oficials.
– CASOS ESPECIALS: Els alumnes de C1 d’anglès que passen de curs i volen fer C2.1

ATENCIÓ: CASOS ESPECIALS C2.1 i C2.2 d’anglès:

Els alumnes de C1 d’anglès que passen de curs i volen fer C2.1 han de fer preinscripció el setembre com alumnes nous. 
Accés a C2.1 d’anglès:

  • alumne apte de C1 d’anglès del curs immediatament anterior
  • alumne nou amb certificat de C1 de les escoles oficials d’idiomes o certificació equivalent

NOTA C2.1: D’acord amb els criteris publicats a la RESOLUCIÓ EDU/1278/2024, de 10 d’abril, quan el nombre de sol·licituds de preinscripció al primer curs del nivell avançat C2 sigui superior a l’oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar les places s’apliquen els criteris de prioritat següents:

   • En primer lloc, l’alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes. L’assignació es fa per sorteig, d’acord amb el que preveu el punt 6.
   • En segon lloc, l’alumnat que estigui en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. En aquest cas, l’assignació també es fa per sorteig, d’acord amb el que preveu el punt 6.

Accés A C2.2 d’anglès com alumne nou:

– Són alumnes que han perdut l’oficialitat; cal haver fet C2.1 o C2.2 (alumne repetidor) en una EOI. Matrícula presencial a l’escola a places vacants. S’informarà de les vacants per grup i horari de matrícula al web de l’EOI Girona durant el mes de setembre una vegada finalitzat el període d’admissió.

Preinscripció (setembre):
– Telemàtica
– La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l’EOI de Girona i per poder accedir al test de nivell en línia/presencial. Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dos centres i fins a quatre horaris.
– La preinscripció es pot fer a:

  • A1: no es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
  • NIVELL SUPERIOR A A1: es té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o es té un certificat de l’idioma que us permet l’exempció del test segons la taula d’exempcions o la taula d’equivalències. Si presenteu un certificat, cal que comproveu que l’EOI us ha validat aquest certificat a l’aplicació de preinscripció.
  • TEST DE NIVELL: es tenen coneixements de l’idioma i es vol accedir directament a un nivell superior a A1 i no es disposa d’un certificat de l’idioma segons la taula d’exempcions o equivalències.

ATENCIÓ: Per accedir a ESPANYOL PER A ESTRANGERS cal fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs al qual es vol accedir.

Test de nivell (setembre): 
– Telemàtic (alemany, anglès i francès)
– Presencial (resta d’idiomes)
– Permet l’accés d’A1 a C1 de tots els idiomes+ C2 de català, no permet l’accés a C2.1 d’anglès (només es pot accedir a aquest nivell amb certificat acreditatiu de nivell C1), veure apartat  ACCÉS A C2.1 D’ANGLÈS.
– El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
– La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.

Matrícula (setembre):
– Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat es fa un sorteig als serveis centrals del Departament d’Educació
– Hi ha tres períodes de matrícula en aquest ordre:

 • alumnes admesos (matriculació en línia)
 • alumnes en llista d’espera si queden places (matriculació en línia) 
 • alumnes que es matriculen a places vacants en cas de no obtenir plaça, sempre que hi hagi places disponibles (matriculació presencial)

Documentació:
– Al moment de realitzar la matrícula, si gaudiu de bonificació o exempció del pagament, l’aplicació us demana obligatòriament que adjunteu la documentació justificativa per poder continuar tramitant la matrícula.
– Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per correu electrònic a l’adreça documentacio@eoigirona.cat

Pagament de matrícula i material:
– Cal fer el pagament dels dos codis de barres del resguard de la matricula per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit a l’aplicació de matrícula en un termini de 24 hores. La matrícula estarà del tot formalitzada un cop s’hagin abonat els dos conceptes: l’import de la matrícula i l’import d’accés a les plataformes i material didàctic.
– Clica per saber els preus públics i taxes vigents

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA ALUMNAT NOU CURS 2024-2025

Infografia amb el procediment d’accés a les EOI: preinscripció i matrícula 2024-2025.

Accés a l’aplicació de preinscripció.(aplicació encara no disponible per al curs 2024-2025) TOTS ELS TRÀMITS ES FAN A L’APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ: la preinscripció, el test de nivell en línia, la consulta del resultat del test, la tria de grup/horari i la matrícula.

– Presentació telemàtica de sol·licituds (d’A1 a C1 de tots els idiomes + C2.1 d’anglès + C2 de català): a partir de les 12 h del 2 de setembre fins a les 15 h del 9 de setembre de 2024.

– Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l’exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a A1: del 2 al 12 de setembre. Consulteu la taula d’exempcions o la taula d’equivalències.

– Test de nivell:

  • telemàtic (alemany, anglès i francès): a partir de les 12h del 2 de setembre fins a les 17h del 12 de setembre. Un cop entreu a l’aplicació de preinscripció, tindreu accés al test de nivell.
  • presencial (resta d’idiomes) del 4 al 12 de setembre de 2024 (informació del test de nivell presencial encara no disponible per al curs 2024-2025). Dates, horaris i aules del test de nivell presencial a determinar.

– Tria obligatòria de grup/horari a l’aplicació de preinscripció: en funció de com s’ha materialitzat el test:

  • Alumnes que han fet el test de nivell telemàtic, des del moment en què s’obté el resultat del test fins a les 10 h del dia 16 de setembre de 2024, triar  grup/horari del curs assignat per optar al sorteig.
  • Alumnes que han fet el test de nivell presencial, des de les 18 h del 13 de setembre de 2024 fins a les 10 h del 16 de setembre de 2024, consultar el resultat del test de nivell i triar grup/horari del curs assignat per optar al sorteig.

– Sorteig per a l’assignació de places: 16 de setembre de 2024, a les 12 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-220, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l’aplicació de la preinscripció.

Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 18 h del 16 de setembre fins a les 23.59 h del 18 de setembre de 2024.

Període de matriculació en línia si queden places (alumnes en llista d’espera): 20 de setembre de 2024 des de les 12 h (anglès); 21 de setembre de 2024 des de les 9 h fins 22 de setembre a les 23.59 h (tots els idiomes, anglès inclòs).

Període de matrículació presencial a places vacants en cas de no obtenir plaça, sempre que hi hagi places disponibles: (informació de places vacants encara no disponible per al curs 2024-2025) S’informarà de les vacants per grup i horari de matrícula al web de l’EOI Girona durant el mes de setembre una vegada finalitzat el període d’admissió.

Per a més informació, aneu a la web del Departament d’Educació.

Per a més informació: RESOLUCIÓ EDU/1278/2024, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2024-2025, dels ensenyaments d’idiomes en escoles oficials d’idiomes.