Alumnat Oficial

Alumnes oficials

Es considera alumnat oficial aquells alumnes que van ser oficials a l’EOI Girona durant el curs immediatament anterior en el mateix idioma. De cara a la matrícula també es consideren alumnes oficials els següents:
– Alumnes que tenen pròrroga d’oficialitat.
– Alumnes oficials que van fer B1 el curs anterior en una EOI de la zona i en la que no hi ha 2n cicle de l’idioma que estan fent.

Matrícula alumnes oficials

El procés de matrícula d’antics alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es via telemàtica durant el mes de juliol.
S’han de matricular en aquest període tots els alumnes del curs 2021-2022 que passen de curs o repeteixen, excepte els alumnes de C1 d’angles que passen de curs i volen fer C2.1. Aquests han de fer preinscripció del 31 d’agost al 5 de setembre.

Matrícula pel curs 2022-2023 d’alumnes oficials. Del 30 de juny al 5 de juliol de 2022. 

Terminis de matrícula:

  • Dies 30 de juny i 1 de juliol: Alumnes d’A1 a B2.2 (més C1 de català i C2.1 d’anglès) del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular en un grup de la mateixa franja horària.
  • Dies 2 i 3 de juliol: Alumnes d’A1 a B2.2 (més C1 de català i C2.1 d’anglès) del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular en un grup d’una franja horària diferent.
  • Dies 4 i 5 de juliol: Alumnes d’A1 a C2.2 (més C2 de català) del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

Condicions de Matrícula
– La matrícula s’ha de fer via telemàtica des de l’enllaç que s’obrirà. La matrícula es fa en diferents terminis segons la qualificació final.
– Cada termini s’obre a les 9.00 h del dia que indiqui el calendari, sense tancar la franja anterior.
– L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 7 i 8 de juliol, posant-se en contacte amb el centre.
– Els alumnes oficials que NO es matriculin durant el mes de juliol, perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament hauran de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

Pagament de matrícula i material
– Cal fer el pagament dels dos codis de barres del resguard de la matricula per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.
– La matrícula estarà del tot formalitzada un cop s’hagin abonat l’import de la matrícula i l’import d’accés a les plataformes i material didàctic.

Altres Informacions
– Trasllats a altres EOI: Els dies 11 i 12 de juliol per als alumnes oficials un cop formalitzada i pagada la matrícula al centre d’origen. La sol·licitud es farà presencialment o per correu electrònic a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Caldrà aportar el full de matrícula i el full de pagament.
Renúncia de matrícula: Per a cursos intensius de primer quadrimestre fins al darrer dia hàbil d’octubre. Per als cursos extensius fins al darrer dia hàbil de novembre. Per als cursos intensius de segon quadrimestre fins al darrer dia hàbil de febrer.
Retorn de taxes: La renúncia a un curs oficial i sol·licitud de retorn de taxes s’ha de formalitzar no més tard del 3 d’octubre pels cursos extensius i intensius de primer trimestre, i fins al 13 de febrer pels cursos intensius de segon quadrimestre .
Permanència en els estudis: En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne/a té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada. Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), l’alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats Més informació sobre la permanència en els estudis veure el document

Matrícula a C2.1 d’anglès:
Tots els alumnes que tinguin un certificat de C1 de les escoles oficials d’idiomes o certificació equivalent i vulguin fer C2.1 s’han de preinscriure del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022. Accés a preinscripció de C2.1 AQUÍ

Per cursar C2.2 d’anglès cal haver fet el C2.1 com alumne oficial en una EOI.

NOTA C2.1 D’acord amb els criteris publicats al DOGC núm. 8141 per assignar places quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta, s’ha realitzat un sorteig prioritzant, en primer lloc, l’alumnat que està en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes, i en segon lloc, l’alumnat que està en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació.