Alumnat Oficial

Alumnat oficial 2023-2024

Es considera alumnat oficial aquells alumnes que van ser oficials a l’EOI Girona durant el curs immediatament anterior en el mateix idioma. De cara a la matrícula també es consideren alumnes oficials els següents:
– Alumnes que tenen pròrroga d’oficialitat.
– Alumnes oficials que van fer B1 el curs anterior en una EOI de la zona i en la que no hi ha 2n cicle de l’idioma que estan fent.

El procés de matrícula d’antics alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es via telemàtica durant el mes de juliol.
S’han de matricular en aquest període tots els alumnes de curs que passen de curs o repeteixen, excepte els alumnes de C1 d’anglès que passen de curs i volen fer C2.1. Aquests han de fer preinscripció el setembre com alumnes nous.

La MATRÍCULA PER AL CURS 2023-2024 de l’alumnat oficial durant el curs 2022-2023 es farà en línia del 3 al 10 de juliol

ENLLAÇOS PER FER LA MATRÍCULA: 

 • Alumnat Oficial EOI Girona AQUÍ
 • Alumnat Oficial CPD Palafrugell AQUÍ
 • Alumnat Oficial CPD Santa Coloma de Farners AQUÍ

IMPORTANT:

INFORMACIÓ sobre la matrícula d’alumnes oficials
Versió català AQUÍ
Versió espanyol AQUÍ

INSTRUCCIONS consulta de notes i matrícula telemàtica
Versió català AQUÍ
Versió espanyol AQUÍ

TERMINIS DE MATRÍCULA DE L’ALUMNAT OFICIAL DURANT EL CURS 2022-2023:

 • Dies 3 i 4 de juliol: Alumnat d’A1 a B2.2 (més C1 de català i C2.1 d’anglès) del curs 2022-2023 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària.
 • Dies 5 i 6 de juliol: Alumnat d’A1 a B2.2 (més C1 de català i C2.1 d’anglès) del curs 2022-2023 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent.
 • Dies 7 i 10 de juliol: Alumnes d’A1 a C2.2 (més C2 de català) del curs 2022-2023 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, o NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matrícula.

Condicions de Matrícula

 • La matrícula s’ha de fer via telemàtica des de l’enllaç que s’obrirà al web de l’escola eoigirona.cat La matrícula es fa en diferents terminis segons la qualificació final.
 • Cada termini s’obre a les 9.00 h del dia que indiqui el calendari, sense tancar la franja anterior.
 • Els alumnes que no es matriculin dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdran la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol presencialment a l’escola.
 • Els alumnes oficials que NO es matriculin durant el mes de juliol perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament hauran de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

Pagament de matrícula

 • L’aplicatiu generarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2023-2024” per fer efectiu els imports de la matrícula i del material (cal passar els 2 codis de barres que apareixen al resguard). Es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària o amb targeta de crèdit. En ambdós casos el termini de pagament és de 24 hores.
 • En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la taxa o preu públic, cal enviar la documentació acreditativa al centre durant el mes de juliol per correu electrònic a l’adreça documentacioeoigirona@gmail.com

Altres Informacions

Informacions importants

-Trasllats a altres EOI: Els dies 13 i 14 de juliol per als alumnes oficials un cop formalitzada i pagada la matrícula al centre d’origen. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Caldrà aportar el full de matrícula i el full de pagament.
Renúncia de matrícula: Per a cursos intensius de primer quadrimestre fins al darrer dia hàbil d’octubre. Per als cursos extensius fins al darrer dia hàbil de novembre. Per als cursos intensius de segon quadrimestre fins al darrer dia hàbil de febrer.
Retorn de taxes: La renúncia a un curs oficial i sol·licitud de retorn de taxes s’ha de formalitzar no més tard del 3 d’octubre pels cursos extensius i intensius de primer trimestre, i fins al 13 de febrer pels cursos intensius de segon quadrimestre .
Permanència en els estudis: En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne/a té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada. Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), l’alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats Més informació sobre la permanència en els estudis veure el document

ACCÉS A C2.1 D’ANGLÈS: TOT EL PROCÉS ES FA DURANT EL MES DE SETEMBRE: si has estat  ALUMNE APTE DE C1 D’ANGLÈS DEL CURS 2022-2023 o bé ets ALUMNE NOU i tens un certificat de C1 de les escoles oficials d’idiomes o certificació equivalent, per fer C2.1 has de fer la preinscripció en línia del 4 al 13 de setembre. Més informació AQUÍ.

ACCÉS A C2.2 D’ANGLÈS com alumne antic: són alumnes oficials; cal haver fet C2.1 o C2.2 (alumne repetidor) en una EOI el curs immediatament anterior.