Avaluació i assistència

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials, tant en la modalitat presencial com en la semipresencial, serà un procés sistemàtic, integrador i personalitzat, i tindrà lloc durant el curs.

L’escola i el professor/a de cada grup informaran els alumnes sobre els objectius a assolir i els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los.  Durant el curs es faran tasques i activitats que el professor avaluarà i valorarà i que donaran informació als alumnes sobre el seu progrés i l’assoliment dels objectius i continguts. En tot moment els alumnes estaran informats sobre el seu progrés i el professorat afavorirà i facilitarà aquesta comunicació.

L’escola elaborarà proves finals per fer en convocatòria única al final del curs (nivells A1, A2, B1.1 (àrab i rus), B2.1, C2.1). Els resultats d’aquestes proves finals serviran per determinar la qualificació final.

Per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, cal superar una prova segons el que s’estableix en aquesta normativa.

Assistència

L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria [art. 22.1.a] de la Llei d’educació.

En el marc de les normes d’organització i funcionament del centre, s’informa que els alumnes menors d’edat han de justificar les faltes d’assistència. Trobareu un model de justificant de faltes d’assistència dels menors a l’apartat Gestions Administratives que haurà de signar el pare/mare o tutor. Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics de règim especial destinats a l’ensenyament d’idiomes moderns a adults, independents dels ensenyaments reglats, i com a tals no es fan responsables de les faltes no justificades.