Avaluació i assistència

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials de la modalitat presencial serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada.

L’escola i el professor/a de cada grup informaran els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs i els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs els alumnes hauran d’estar informats sobre el seu progrés i el professorat ha d’afavorir i facilitar aquesta comunicació.

L’escola pot elaborar proves finals per fer en convocatòria única al final del curs. Els resultats d’aquestes proves finals, conjuntament amb els resultats obtinguts en el procés d’avaluació contínua, serviran per determinar la qualificació final del curs.

Per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat cal superar una prova segons el que estableix l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).

En els cursos de certificat, la funció primordial de l’avaluació contínua serà donar informació tant a professors com a alumnes sobre l’assoliment de les capacitats que també s’avaluaran en les proves de certificació.

Assistència

L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria [art. 22.1.a) de la Llei d’educació].

En cas d’absències superiors al 35 % del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat de forma continua i només podrà presentar-se a la prova final.

En el marc de les normes d’organització i funcionament del centre, s’informa que els alumnes menors d’edat han de justificar les faltes d’assistència. Trobareu un model de justificant de faltes d’assistència dels menors a l’apartat Gestions Administratives que haurà de signar el pare/mare o tutor. Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics de règim especial destinats a l’ensenyament d’idiomes moderns a adults, independents dels ensenyaments reglats, i com a tals no es fan responsables de les faltes no justificades.