Diagnosi

Al llarg del curs 2021-2022, vam iniciar la diagnosi de l’EDC i a principis del curs 2022-2023, n’hem establert els objectius, la planificació i el seguiment. A continuació, podeu veure els resultats de centre de l’eina SELFIE, on hi ha els membres de l’equip directiu, el professorat i el centre i els resultats del professorat de l’eina SELFIE FOR TEACHERS.

DIAGNOSI DE CENTRE

DIAGNOSI PROFESSORAT

Fortaleses i debilitats de la diagnosi de centre i del professorat

Fortaleses
  • Tot el professorat i personal PAS està involucrat en el desenvolupament de l’Estratègia Digital del Centre i ús de les tecnologies digitals a través de formació interna contínua.
  • El centre disposa de dispositius electrònics per tot el professorat i de panells digitals per les aules.
  • El centre disposa d’accés a internet tant per a docents com per a l’alumnat.
  • El professorat del centre està familiaritzat en l’ús d’alguns recursos digitals en línia, com ara Moodle, Kahoot, Mentimeter, Wordwall, etc.
Debilitats
  • Falta d’agilitat en l’ús de les tecnologies per col·laborar entre l’equip docent.
  • Manca de formació en relació amb l’ensenyament de les noves tecnologies.
  • Manca de relació interdepartamental a l’hora de fer activitats digitals.
  • Manca de protocols en relació a la seguretat i protecció de dades en línia.