Pla de Comunicació Digital

JUSTIFICACIÓ

Aquest Pla de Comunicació Digital neix amb l’objectiu de definir una estratègia enfocada a la millora de la gestió de la informació digital, el coneixement i la comunicació en l’àmbit d’actuació del centre. Amb la creació d’aquest Pla, volem identificar, anticipar i satisfer les necessitats de l’alumnat, el professorat, els membres del PAS i altres institucions que puguin ser receptores o proveïdores dels serves que prestem.

LA COMUNICACIÓ EXTERNA

La comunicació externa del centre es canalitza a través del correu electrònic i de la pàgina web, on es publiquen totes les novetats de l’escola, s’informa dels terminis per les diferents gestions administratives i acadèmiques, i es fa difusió de les activitats culturals i altres esdeveniments que organitza l’EOI d’Olot & Ripoll o que hi tenen lloc. Paral·lelament, a les xarxes socials reforcem i expandim la comunicació més enllà de la comunitat educativa a través del Facebook, el Twitter, i l’Instagram.

LA COMUNICACIÓ INTERNA

La comunicació interna del centre inclou l’intercanvi d’informació i les interaccions digitals entre totes les persones que hi treballen o en són usuàries: el professorat dels diferents departaments i nivells, els membres del PAS, l’alumnat, les famílies i els representants del Consell Escolar.

QUINES EINES DIGITALS UTILITZEM EN LA COMUNICACIÓ EXTERNA I INTERNA DEL CENTRE?

Per una banda, el professorat del centre disposa d’un usuari corporatiu, sota el domini @xtec, que li proporciona serveis digitals com ara correu electrònic, calendari, aplicacions col·laboratives al núvol i emmagatzematge de dades. Per l’altra, l’escola compta amb el domini propi @eoiolot.cat pels càrrecs directius i del correu d’informació del centre per consultes generals info@eoiolot.cat. A més a més, el professorat fa servir l’aplicació CentrosNET per les notificacions de les qualificacions de l’alumnat

IMATGE CORPORATIVA

Des del curs 2020-2021, l’EOI d’Olot i el Centre Públic Delegat (CPD) de Ripoll estan aplegats en una mateixa imatge corporativa, i visibilitzen la fusió de l’antiga EOI de Ripoll amb la d’Olot mitjançant l’adopció d’un únic logotip compartit per totes dues seus. Per altra banda, el professorat, els càrrecs de coordinació, l’equip directiu i el personal PAS tenen la signatura professional unificada. Amb aquests canvis, volem consolidar la nostra marca corporativa i projectar la identitat institucional de l’escola a la comunitat educativa, al nostre entorn social i a totes les persones, organismes i empreses amb qui establim relacions.

ESPAI VIRTUAL D’APRENENTATGE

El Moodle és la plataforma virtual d’aprenentatge i la principal eina de comunicació digital dels docents amb l’alumnat. A través del Moodle el professorat pot crear fòrums de notícies, obrir espais de discussió grupal, enviar missatges individualitzats o notificacions generals, proporcionar retroacció sobre les tasques elaborades per l’alumnat, així com fer un seguiment i avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge.

RELACIONS AMB L’ENTRON

La Programació General Anual del centre recull entres els seus objectius mantenir les activitats promocionals en ràdio, televisió i premsa local i comarcal. A més a més, fem visites a empreses emergents i consolidades de la Garrotxa i del Ripollès per difondre els cursos i idiomes que oferim a l’escola.

Quant a la nostra visibilitat des de la via pública, estem en procés de renovació dels senyals indicatius de trànsit dels carrers de Ripoll per fer més fàcilment localitzable la ubicació del Centre Públic Delegat dins l’Institut Abat Oliba. Pel que fa a la seu d’Olot, aquests cartells de trànsit ja els hem renovat i tenim prevista la instal·lació d’una pantalla LED de grans dimensions a la façana principal que ens permetrà comunicar-nos directament i de manera vistosa amb la ciutadania per informar-la dels diferents períodes oberts per fer tràmits acadèmics i administratius, així com de les activitats culturals i altres novetats que tinguin lloc a l’escola.

També participem en projectes i activitats organitzades pels Ajuntaments i entitats de totes dues ciutats i mantenim vincles amb instituts de la Garrotxa i del Ripollès per la docència i la certificació del seu alumnat.

Totes aquestes actuacions van encaminades a difondre i donar a conèixer l’existència de l’equipament públic singular que representa una Escola Oficial d’Idiomes i alhora esdevenir un referent de qualitat educativa en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes del nostre territori.

DESCONNEXIÓ DIGITAL

L’equip directiu del centre vetlla per preservar el dret a la desconnexió digital del professorat i del personal PAS, l’alumnat, les famílies, els proveïdors de productes i serveis que adquireix el centre i la resta de persones i entitats amb qui mantenim comunicació. Conseqüentment, s’evita enviar correus electrònics o missatgeria instantània en dies no laborables i fora del marc horari establert pel Departament d’Educació per les Escoles Oficials d’Idiomes (de les 8 del matí a les 10 del vespre). Amb aquesta finalitat, la funció de programar l’enviament de correus electrònics en una data i hora específiques ens permet respectar aquest dret sense fer minvar l’eficiència en la gestió administrativa, econòmica i acadèmica del centre.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ

Per últim, a fi d’assegurar el bon funcionament i vigència del Pla de Comunicació Digital, es convida l’alumnat i el personal del centre a respondre enquestes de satisfacció dissenyades per obtenir dades que ens permetin introduir les millores i modificacions del Pla necessàries per garantir el compliment dels objectius que té establerts.