Altres gratuïtats

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a preus públics i taxes, s’estableix l’exempció del pagament per a les persones següents:

  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles que en depenguin econòmicament)
  • infants o adolescents en acolliment familiar.
  • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
  • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
  • aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
  • víctimes de violència de gènere,
  • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

Exempcions específiques:

  • persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, tenen dret a l’exempció de l’import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell Bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.