ALTRES DESCOMPTES DEL 100%

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a preus públics i taxes, s’estableix l’exempció del pagament per les persones següents:

  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i fills que en depenguin econòmicament);
  • infants o adolescents en acolliment familiar;
  • persones subjectes a mesures privatives de llibertat;
  • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania;
  • aturats de llarga durada que percebin un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania;
  • víctimes de violència de gènere;
  • menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat. La condició de tutelat o extutelat s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.