Descomptes i gratuïtats

Bonificació del 50% de l’import per:
 • membres de famílies nombroses de categoria general;
 • membres de famílies monoparentals.
Exempció del 100% del pagament per:
 • membres de famílies nombroses de categoria especial;
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i fills que en depenguin econòmicament);
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33%;
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a preus públics i taxes, s’estableix l’exempció del pagament per les persones següents:

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat;
 • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania;
 • aturats de llarga durada que percebin un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania;
 • víctimes de violència de gènere;
 • menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat. La condició de tutelat o extutelat s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.
Exempcions específiques:
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut Matrícula d’Honor o Premi Extraordinari de Batxillerat;
 • guanyadors del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació Professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, que tenen dret a l’exempció de l’import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el Nivell Bàsic, el Nivell C1 o el Nivell C2.
Bonificació de l’import (nivells A1, A2 i C1)
 • Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una Escola Oficial d’Idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic;
 • Els alumnes matriculats en una Escola Oficial d’Idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra EOI tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües de què es matriculin;
 • Els alumnes matriculats en una Escola Oficial d’Idiomes que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (Intermedi B2) i que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua;
 • Els alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l’administració pública competent en la matèria, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca. En aquests casos, a l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumne no té concedida encara la beca ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import, davant de la direcció que els retornarà el 50% de l’import del preu públic pagat.
Acumulació de bonificacions:

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50% comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

NIVELLS A1, A2, C1, C2.1 I C2.2 (PREUS PÚBLICS)

 

Preu ordinari
Bonificació del 50%
Exempció
275,00 + 30,00 = 305 € 137,50 + 15,00 = 152,50 € Matrícula i serveis acadèmics gratuïts

NIVELLS B1, B2.1 i B2.2 (TAXES)

 

Preu ordinari
Bonificació del 50%
Exempció
297,60 + 30,00 = 327,60 € 148,80 + 15,00 = 163,80 € Matrícula i serveis acadèmics gratuïts

Es fa un únic pagament abans d’iniciar el curs, que és d’un mínim de 130 hores anuals distribuïdes en dues sessions de classe setmanals de 2 hores i 15 minuts, amb una pausa cap a la meitat de la sessió