CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI d’Olot & Ripoll.

Durant el curs 2023-2024 els membres que l’han constituït han estat:

Representants de l’alumnat

Paula Corredera
Federico Croppi
Samuel Giosue
Gemma Porta
Harmanjot Singh

Representants del professorat

Maria Teresa Aulí
Imma Cristina
Maria Neus Cuartielles
Emilia Ezquioga
Maria José Fabregat

Representant del Personal d’Administració i Serveis

Pere Quer

Representant de l’Ajuntament

Josep Quintana

Equip Directiu

President: Daniel López
Secretària: Cristina Segués
Cap d’Estudis: Estel Planas

Acords presos

Podeu consultar els acords presos en el Consell Escolar durant el curs aquí.

Pressupost

Liquidació del pressupost de l’exercici 2022.
Dades del pressupost de l’exercici 2023.