Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI d’Olot & Ripoll.

Actualment els membres que el constitueixen són:

Representants de l’alumnat

Federico Croppi
Josep Cuní
Maria Teresa Maestro
Maria del Carmen Hernández
Samuel Giosue Sigona

Representants del professorat

Estel Planas
Montse Teulé

Representant del Personal d’Administració i Serveis

Susanna Aymerich

Representant de l’Ajuntament

Mariona Camps

Equip Directiu

President: Daniel López
Secretària: Cristina Segués
Cap d’Estudis: Arnau Cunill 

Acords presos

Podeu consultar els acords presos en el Consell Escolar durant el curs aquí.

Pressupost

Liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
Dades del pressupost de l’exercici 2022.