Si et vols presentar a un examen de certificat per lliure

A l’EOI d’Olot & Ripoll et pots presentar per lliure a les convocatòries dels exàmens oficials de certificació dels idiomes i nivells següents:

Febrer: B1 d’anglès
Juny: B1 i B2 d’anglès  |  B1 de francès  |  B1 d’alemany

REQUISITS
  • Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).
  • No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
  • No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) del curs 2021-2022 i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma.
  • Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació.
INSCRIPCIONS

Convocatòria de febrer de 2022: del 15 de novembre (a partir de les 9.00 h) al 19 de novembre de 2021 (fins les 23.59 h).
Convocatòria de juny de 2022: del 28 de febrer (a partir de les 9.00 h) al 4 de març de 2022 (fins les 23.59 h).
Accedeix a l’aplicació d’inscripció fent clic aquí.

PREUS

Nivell B1: 75,35 €
Nivell B2: 92,85 €

DESCOMPTES DEL 50%
Per família nombrosa de categoria general
Per família monoparental de categoria tant general com especial

Amb la corresponent acreditació documental vigent, els imports amb el 50% de descompte són:

Nivell B1: 37,68 €
Nivell B2: 46,43 €

GRATUÏTAT DE LES PROVES DE NIVELL INTERMEDI (B1 I B2)

Et pots beneficiar de l’exempció del pagament de la taxa de les proves de certificació dels Nivells Intermedi B1 i Intermedi B2 si et trobes en alguna de les situacions següents:

Per tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial
Per tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
Per ser adolescent en acolliment familiar
Per ser menor tutelat, o bé extutelat menor de 21 anys
Per ser membre d’una unitat familiar que percebi la renda garantida de ciutadania
Per ser víctima de violència de gènere
Per ser víctima d’actes terroristes, o bé cònjuge o fill d’una víctima
Per estar subjecte a mesures privatives de llibertat

DIA I HORA DE LES PARTS ESCRITES DE LES PROVES PER ALS CANDIDATS LLIURES
Nivell Intermedi B1

Convocatòria de febrer
Anglès:
divendres 4 de febrer de 2022 a les 15.30 h
(La prova començarà puntual a les 16.00 h)

Convocatòria de juny
Anglès: dijous 26 de maig de 2022 a les 15.30 h
Francès: divendres 27 de maig de 2022 a les 15.30h
Alemany: dimarts 31 de maig de 2022 a les 15.30 h
(Les proves començaran puntuals a les 16.00 h)

Nivell Intermedi B2

Anglès: dijous 2 de juny de 2022 a les 15.30 h
(La prova començarà puntual a les 16.00 h)

Els dies de les proves, per examinar-se és imprecindible portar l’original del document identificatiu amb què s’ha fet la inscripció (DNI, passaport o NIE).
Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences. La prova del candidat que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

DIA I HORA DE LES PARTS ORALS DE LES PROVES PER ALS CANDIDATS LLIURES

La convocatòria personal de la prova oral es lliurarà el mateix dia de la prova escrita. Les proves orals es duran a terme els dies immediatament posteriors a les proves escrites i caldrà ser-hi 15 minuts abans.

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

Convocatòria extraordinària de febrer
Qualificacions provisionals: 21 de febrer de 2022
Qualificacions definitives: 25 de febrer de 2022
(Reclamacions fins les 12.00 h del 24 de febrer de 2022)

Convocatòria ordinària de juny
Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2022
Qualificacions definitives: 30 de juny de 2022
(Reclamacions fins les 12.00 h del 29 de juny de 2022)