Documentació estratègica

La cultura digital apareix en pràcticament tots els documents estratègics del centre. A continuació, es remarquen els aspectes més importants de cadascun d’ells:

PEC

En l’apartat 3., a PRINCIPIS PEDAGÒGICS I DECISIONS CURRICULARS i dins de les prioritats i objectius educatius, es destaca: 

  • “Aprofitar el potencial que tenen les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, introduint‐les a l’aula i a tots els àmbits de la vida acadèmica.”
  • “Potenciar l’actualització i perfeccionament del professorat en l’ús de les noves tecnologies.”

A l’apartat 7.3.5., a DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT, dins de l’apartat 2, punt “h” s’estipula que:

  • “L’alumnat té el dret a ésser educats en el discurs audiovisual”.

NOFC

La cultura digital apareix a les NOFC bàsicament en els següents apartats:

  • Al punt 3.4.1. on es detallen les funcions del coordinador digital del centre.
  • A la secció 7.1.1., a l’apartat DRETS DE L’ALUMNAT s’estipula que tot l’alumnat del centre té dret a ésser educat en l’àmbit de cultura digital (vegeu acollida digital alumnat)
  • A l’apartat 8.4., dins dels DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT s’indica que els docents del centre han de  “mantenir i actualitzar l’espai Moodle dins de les possibilitats dels departaments.”
  • Al punt 8.8., es determinen les funcions del coordinador digital respecte a l’acollida del nou professorat (vegeu acollida digital docent).
  • Dins de l’apartat 8.9., referent a la formació del professorat, es determina com a objectiu clau:  “l’actualització de les metodologies i la gestió de l’aula i l’actualització de la competència digital per tal de donar resposta als nous reptes tecnològics de la societat”.
  • Finalment, a l’apartat 9., a Personal d’administració i Serveis (PAS), al punt “d” s’indica que és una de les seves funcions la “gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas)”.