Acollida digital docent

Dins del pla d’acollida al professorat, està contemplat que el/la coordinador/a digital presenti al professorat nouvingut les utilitats de la pàgina web, faciliti les claus d’accés als diferents sistemes, com ara Moodle, Centrosnet, XTEC i ATRI, informi sobre el funcionament dels dispositius electrònics del centre i familiaritzi el professorat de l’acollida digital. 

REFERENTS DIGITALS DEL CENTRE

Els referents digitals del centre són: 

  • Arnau Cunill (Coordinador digital)
  • Cristina Segués (Coordinadora web i xarxes socials)

XTEC

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya és el web de referència on els docents poden trobar els recursos, normatives, projectes, formació, etc., que ofereix el Departament d’Educació. Alguns dels serveis que s’hi ofereixen requereixen identificació corporativa.

Usuari XTEC. En cas que el docent no disposi de l’usuari corporatiu XTEC, cal sol·licitar-ne l’alta a través de l’enllaç: https://cutt.ly/altaxtec. La direcció del centre rebrà l’avís de la sol·licitud i en farà la validació. És imprescindible disposar d’aquest usuari corporatiu per a la comunicació del docent amb el Departament d’Educació.  

Amb l’usuari XTEC s’obté l’alta de les eines Google Workspace sota el domini xtec.cat.

ATRI 

ATRI és el portal per a la gestió laboral (dades personals, retribucions, formació, etc.) de tots els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. 

 

🔗Accés a ATRI: atriportal.gencat.cat 

La validació al portal es fa mitjançant usuari corporatiu GICAR, que és el portal de Gestió d’identitats i control d’accés als recursos on es poden gestionar i canviar les contrasenyes dels diferents portals, quan s’escaigui.


🔗 Accés a GICAR (canvi de contrasenyes): idp4-gicar.gencat.cat/autogestio 

Per protecció de dades, cada sis mesos cal canviar la contrasenya de GICAR a https://autenticaciogicar4.extranet.gencat.cat L’usuari GICAR d’identificació se sol·licita a la direcció del centre que, a la vegada, en sol·licita l’alta. Per altra banda, el professorat pot 

PORTAL DE CENTRE

El Portal de Centre és la Intranet del Departament d’Educació. S’hi accedeix amb les credencials d’autenticació de GICAR. Aquesta intranet centralitza tots els portals web abans esmentats. S’accedeix també a normativa, models de documents, tràmits del personal, etc.

🔗 Accés al Portal de centres: inici.espai.educacio.gencat.cat

 

WEB DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’OLOT

Des del web de l’EOI es pot accedir a tota la informació del centre, a la plataforma d’aprenentatge Moodle, a les novetats i notícies d’actualitat, als tràmits, a la informació sobre el funcionament de l’escola, als diferents espais de què disposa i els serveis que s’ofereixen, així com a la informació de l’alumnat (Centrosnet). 

🔗 Accés al web: https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/

ENTORN VIRTUALS D’APRENENTATGE

L’ EVA que ofereix l’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot és la plataforma Moodle. 

🔗 Accés al web: https://agora-eoi.xtec.cat/eoiolot/moodle/   i https://agora-eoi.xtec.cat/eoiripoll/moodle/ 

Per identificar-se dins la plataforma, cal fer-ho usant les credencials d’usuari que proporciona el coordinador digital a inici de curs i a través del corresponent botó dins la pàgina d’inici de sessió del Moodle (icona “aula virtual”  a la pàgina web).

CENTROSNET

El professorat té accés a Centrosnet a través  de la pestanya “qualificacions” dins del web de l’escola. A través de Centrosnet, es poden consultar llistats de classe, així com el contacte i informació acadèmica de l’alumnat.  Per tenir-hi accés, cal demanar-ho al coordinador digital.

🔗 Accés al web EOI Olot: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE4

🔗 Accés al web CPD Ripoll: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=GE2

 

EPÈRGAM

L’escola té tots els llibres de què disposa catalogats a través de la plataforma ePèrgam. Aquesta plataforma és l’aplicació de gestió de biblioteques escolars que ofereix el Departament d’Educació. És una aplicació en línia i es caracteritza per: 

  • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
  • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
  • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
  • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.

Tant el professorat com l’alumnat tenen accés a l’aplicació. S’hi accedeix a través del web de l’escola, a la pestanya “Viu l’EOI” a 🔗 Accés al web: Biblioteca . Si necessiteu més informació sobre el funcionament de l’ePèrgam, cliqueu la icona.

COMISSIÓ DIGITAL

La comissió digital del centre està formada per quatre professors, dos membres de l’equip directiu, la cap de departament d’anglès i una professora d’anglès. El professorat pot veure qui són els membres de l’equip directiu a través del web de l’escola, a la pestanya “Estratègia Digital de Centre” a 🔗 Accés al web: Contacte

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

Per aconseguir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat és necessari que els docents i el centre també sigui competent digitalment. 

Amb aquesta finalitat, l’EOI d’Olot i Ripoll ha elaborat una Estratègia Digital de Centre, consultable des del web del centre 🔗 Accés al web:  Estratègia Digital de Centre.

Dins d’aquesta secció, el professorat pot trobar els diferents apartats de cultura digital, amb la documentació digital de centre, el Pla de Comunicació Digital de centre o l’Acollida digital de l’alumnat. A més a més, dins d’aquest apartat, hi ha un Banc de recursos digitals, web i xarxes socials o documentació sobre Internet Segura i propietat intel·lectual que cal tenir present a l’hora de fer ús d’informació de tercers o accés a webs o entorns no segurs.

PORTÀTIL D’ÚS PER A DOCENTS

El Pla d’Educació Digital de Catalunya ha dotat els centres educatius d’ordinadors portàtils per als docents.

L’escola cedeix als docents un ordinador en nom del Department. Cal posar-se en contacte amb el coordinador digital per obtenir-lo. Cal conservar el carregador i caixa fins al dia que calgui retornar l’equip. 

Usuari d’inici de sessió del portàtil: usuarixtec@edu.gencat.cat (aquest no és un correu operatiu, només la identificació a l’equip i a la xarxa educativa digital del Departament d’Educació). 

Contrasenya: contrasenya ATRI/GICAR 

IMPRESSIÓ, FOTOCÒPIES I ESCANEIG DE DOCUMENTS

El professorat ha d’enviar les fotocòpies a la Kònica Minolta que es troba a la recepció de l’escola i el conserge s’encarregarà d’imprimir-les. Els ordinadors de l’escola (sala de professorat i biblioteca, igual com els ordinadors de totes les aules) estan configurats per poder fer els enviaments. A més a més, tots els portàtils cedits al professorat del centre poden enviar els documents que s’han d’imprimir directament a la Kònica Minolta.  Es necessita un codi per poder enviar el treball a imprimir. Cal sol·licitar-lo  al Coordinador digital.

Es recomana enviar els treballs d’impressió amb suficient antelació a la Kònica Minolta per tal que el conserge tingui temps per fer-les i organitzar-les. En el cas del professorat destinat a Ripoll, és imprescindible que s’emporti les fotocòpies de la setmana el divendres al matí quan tot el personal treballa a la seu d’Olot.

CONNECTIVITAT

 

L’EOI d’Olot i Ripoll és encara un centre que no s’ha transformat digitalment parlant. Així, per tant, hi ha espais on la WIFI del centre és inexistent i d’altres espais on hi ha poca cobertura. Al llarg del 2023, s’ha de fer la transformació. Per ara, l’escola disposa d’una xarxa oberta (EOI Olot). Aquesta xarxa està oberta de dilluns a dijous de les 15 h a les 21h i divendres de les 9 h a les 15 h

Nom de la xarxa Disponibilitat Credencials
EOI Olot alumnat / professorat Oberta

XARXES SOCIALS

L’EOI d’Olot i Ripoll disposa de diferents xarxes socials: el Facebook, el Twitter i l’Instagram. A través de les xarxes social reforcem i expandim la comunicació més enllà de la comunitat educativa.

Twitter: @eoiolot @eoiripoll   Instagram: @eoiolot @eoiripoll Facebook:  @eoiolot @eoiripoll

Les xarxes socials també serveixen per difondre activitats educatives que es duguin a terme al centre. Cal vetllar per la privacitat i els drets d’imatge i d’autoria de totes les persones que apareixen en les publicacions o treballs creats. Així, doncs, tothom qui surti a fotografies, vídeos o altres mitjans ha d’haver signat els drets d’imatge.

Per altra banda, cada grup-classe crea el seu propi grup de missatgeria. Els delegats creen grups de missatgeria instantània (Whatsapp) on s’hi apunten els alumnes de forma voluntària per tal d’estar informats sobre els deures i les activitats de classe quan no poden assistir, o bé per estar informats de l’absència del docent (que n’informa directament al delegat) si s’escau.