Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

 • L’alumnat oficial d’A2 (segon) que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell bàsic A2.
 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B1 (tercer) que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells intermedi B2 i avançat C1

 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B2.2 (cinquè) que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
 • L’alumnat oficial de C1 (sisè) que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell avançat C1.

Procediment:

Els Certificat de nivell intermedi B2 i Certificat de nivell avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • L’alumnat haurà d’adreçar-se presencialment a la secretaria del centre per fer la sol·licitud. (Recomanem fer-ho a partir del 10 de setembre ja que s’ha de fer un bolcat de dades previ al Registre de Títols Acadèmics)
 • Fer el pagament de les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola.
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament. L’escola el segellarà i lliurarà el resguard a l’interessat/da.

Quan l’escola rebi el títol, s’informarà per correu ordinari a l’interessat/da perquè el passi a recollir per l’escola. (Això es produeix en el termini d’un a dos anys després de la sol·licitud, però el resguard té la mateixa validesa.)
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o Passaport i el resguard de pagament de les taxes. Cas que no sigui possible es contemplen els dos casos següents:

Tipus de taxes (Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,48 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills): Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts