Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

 • L’alumnat oficial d’A2 que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell bàsic A2.
 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B1 que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada. Arran de la situació excepcional provocada per la Covid19, l’alumnat haurà de posar-se en contacte prèviament amb la secretaria del centre perquè l’informin del protocol de recollida de títols segons les mesures de seguretat vigents.

Nivells intermedi B2 i avançat C1

 • L’alumnat oficial o els candidats o candidates lliures de B2.2 que han obtingut la qualificació d’Apte/a obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
 • L’alumnat oficial de C1 que ha obtingut la qualificació d’Apte/a obté el Certificat de nivell avançat C1.

Procediment:

Els Certificat de nivell intermedi B2 i Certificat de nivell avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

 • L’alumnat haurà d’adreçar-se presencialment a la secretaria del centre per fer la sol·licitud. (Recomanem fer-ho a partir del 10 de setembre ja que s’ha de fer un bolcat de dades previ al Registre de Títols Acadèmics). Arran de la situació excepcional provocada per la Covid19, l’alumnat haurà de posar-se en contacte prèviament amb la secretaria del centre perquè l’informin del protocol d’expedició de títols segons les mesures de seguretat vigents.
 • Fer el pagament de les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola.
 • Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb la carta de pagament. L’escola el segellarà i lliurarà el resguard a l’interessat/da.

Quan l’escola rebi el títol, s’informarà per correu ordinari a l’interessat/da perquè el passi a recollir per l’escola. (Això es produeix en el termini d’un a dos anys després de la sol·licitud, però el resguard té la mateixa validesa.)
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o Passaport i el resguard de pagament de les taxes. Cas que no sigui possible es contemplen els dos casos següents:

Tipus de taxes (Certificats de nivell intermedi B2 i avançat C1)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,48 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills): Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts