Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza dues convocatòries de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell Intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

La convocatòria extraordinària (només per anglès) té lloc al febrer. Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC

La convocatòria ordinària es porta a terme durant els mesos de maig-juny. Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC.