Instàncies i sol·licituds

Per facilitar la realització de gestions administratives podeu descarregar-vos les instàncies i sol·licituds següents.

Ompliu-les i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per a cada gestió.

INSTÀNCIA

Gestions de carácter general o no contemplades a la resta de sol·licituds.

 

SOL.LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Osona, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa. Si a més a més de renúncia voleu la devolució de la taxa, consulteu l’apartat SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Procediment:

Presentació de la sol·licitud sense justificació documental en línia, emplenant el full de SOL.LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA i enviant-lo per correu electrònic a eoiosona@xtec.cat o bé entregant-lo presencialment a la Secretaria de l’EOI Osona.

La resposta a la sol·licitud es consulta a Centrosnet. A Historial/expedient, ha de posar RENÚNCIA al camp “Situació”, quan estigui acceptada.

Data límit: 30 de novembre de 2022.

 

SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Per renúncia al curs en els terminis legalment establerts, que per al curs 2022-2023 és fins al dia 3 d’octubre de 2022.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2  o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En el cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.
 • Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen aun curs extensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.
 • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumnat i degudament justificades, es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades (no seran considerats de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de lloc de residència o similars).

Vies de sol·licitud:

 • Preferiblement de manera telemàtica a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts
 • Per a tramitació en línia assistida podeu adreçar-vos presencialment a les Oficines de Registre de Serveis Centrals i dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.
 • De manera presencial, emplenant el formulari a lliurar a l’escola preferiblement amb cita prèvia durant l’horari d’atenció al públic.

Documentació:

 • Sol·licitud emplenada i firmada  
 • Còpia del resguard de matrícula
 • Còpia del comprovant de pagament
 • En tots els casos de renúncia dins el termini legalment previst és imprescindible la presentació del resguard de renúncia al curs firmat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l’EOI. El Departament d’Educació desestimarà les sol·licituds que no aportin aquesta documentació.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI, sinó del “Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació”, que és qui en comunica la resolució directament a l’alumnat .

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça.

 

SOL.LICITUD RENÚNCIA CURS SUPERAT

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director/a de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

SOL.LICITUD CANVI D’HORARI

Les peticions es resoldran per ordre d’entrada.

 

SOL.LICITUD DE PERMUTA D’HORARI

Dos alumnes d’un mateix curs en diferent horari acorden intercanviar els seus horaris.
Les peticions es resoldran per ordre d’entrada.

 

SOL.LICITUD CANVI DE DATA D’EXAMEN

L’alumne/a interessat/ada haurà de presentar documentació justificant el canvi.

 

SOL.LICITUD TRASLLAT EXPEDIENT

Després d’haver formalitzat la matrícula, l’alumnat pot demanar continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar aquest trasllat finalitzarà el 27 d’abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

NOTA: No es podrà tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

 

SOL.LICITUD CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

Dins de cada nivell –bàsic, intermedi i avançat–, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos autoritzats amb caràcter general. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Per fer-ho haurà d’adreçar una instància a la directora amb justificació documental de l’1 al 15 de juliol. La directora resoldrà la sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne. En qualsevol cas, només es concedirà la convocatòria addicional sempre que es compleixen els següents requisits:

 • Haver complert un 65% de l’assistència a classe en els cursos que ha fet a l’EOI d’Osona.
 • Que les dues qualificacions anteriors no siguin No Presentat (NP).
 • No haver obtingut cap convocatòria de gràcia anterior dintre del nivell que està cursant en el mateix idioma.
 • Tenir alguna circumstància extraordinària durant el transcurs del curs acadèmic.

En cas que es concedeixi, l’alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes al mes de setembre i sempre que hi hagin places disponibles. Si tampoc es supera el curs en aquesta convocatòria addicional, l’alumne no podrà tornar a matricular-se d’aquell curs en règim oficial. Només podrà examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del cicle corresponent.

 

SOL.LICITUD RECOLLIDA TÍTOLS

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon o personalment en hores d’atenció al públic.
En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat de Nivell Bàsic A2, Intermedi B1 o B2, o Avançat C1, pot venir una altra persona amb l’autorització signada. Aquests certificats es fan per defecte per a tots els alumnes que hagin superat el nivell i es poden recollir a la secretaria de l’escola.

 

SOL.LICITUD TÍTOL ACADÈMIC

Podeu consultar els preus d’expedició de taxes al web del Departament d’Educació.
En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat, pot venir una altra persona amb l’autorització signada.

 

SOL.LICITUD FALTES MENORS

L’alumnat menor d’edat ha de justificar les faltes d’assistència amb l’imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat per pare/mare o tutor/a legal.

 

SOL.LICITUD REVISIÓ D’EXÀMENS

La revisió d’examen es comunicarà a l’interessat per correu electrònic.

 

SOL.LICITUD DE PERMUTA HORÀRIA

És un acord personal entre dos o dues alumnes d’aquesta escola per intercanviar la seva plaça, del mateix nivell i idioma, però amb diferent horari.

ATENCIÓ: no és efectiva fins que no es formalitzi des de Direcció.

 

SOL·LICITUD CANVI DE CURS

En casos justificats el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre de 2022. El/la cap de departament i professorat corresponent l’estudiarà i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 5 de novembre de 2022.