Instàncies i sol·licituds

Per facilitar la realització de gestions administratives podeu descarregar-vos les instàncies i sol·licituds següents.

Ompliu-les i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per a cada gestió.

INSTÀNCIA

Gestions de carácter general o no contemplades a la resta de sol·licituds

SOL.LICITUD RENÚNCIA DE MATRÍCULA

L’alumnat oficial podrà renunciar a la seva plaça fins al 30 de novembre de 2021. En aquest cas no perdrà convocatòria i automàticament se li reservarà la plaça per al curs següent sempre que hi hagi places vacants. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final. L’alumne que renunciï es matricularà el curs següent després dels alumnes que superin el curs, juntament amb l’alumnat repetidor, però abans que l’alumnat nou, excepte a C1.

La renúncia implica la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final de curs, a presentar-se als exàmens finals d’aquell curs i a poder accedir al Moodle. Només es permet una renúncia per curs.

Si es vol demanar la renúncia a la matrícula oficial i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics, la data límit és  el 4 d’octubre. La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

SOL.LICITUD RENÚNCIA CURS SUPERAT

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director/a de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

SOL.LICITUD CANVI D’HORARI

Les peticions es resoldran per ordre d’entrada.

SOL.LICITUD DE PERMUTA D’HORARI

Dos alumnes d’un mateix curs en diferent horari acorden intercanviar els seus horaris.
Les peticions es resoldran per ordre d’entrada.

SOL.LICITUD CANVI DE DATA D’EXAMEN

L’alumne/a interessat/ada haurà de presentar documentació justificant el canvi.

SOL.LICITUD TRASLLAT EXPEDIENT

Després d’haver formalitzat la matrícula, l’alumnat pot demanar continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar aquest trasllat finalitzarà el 29 d’abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

NOTA: No es podrà tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

SOL.LICITUD CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

Dins de cada nivell –bàsic, intermedi i avançat–, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos autoritzats amb caràcter general. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Per fer-ho haurà d’adreçar una instància a la directora amb justificació documental de l’1 al 15 de juliol. La directora resoldrà la sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne. En qualsevol cas, només es concedirà la convocatòria addicional sempre que es compleixen els següents requisits:

  • Haver complert un 65% de l’assistència a classe en els cursos que ha fet a l’EOI d’Osona.
  • Que les dues qualificacions anteriors no siguin No Presentat (NP).
  • No haver obtingut cap convocatòria de gràcia anterior dintre del nivell que està cursant en el mateix idioma.
  • Tenir alguna circumstància extraordinària durant el transcurs del curs acadèmic.

En cas que es concedeixi, l’alumne/a es matricularà després dels alumnes oficials i just abans dels nous alumnes al mes de setembre i sempre que hi hagin places disponibles. Si tampoc se supera el curs en aquesta convocatòria addicional, l’alumne no podrà tornar a matricular-se d’aquell curs en règim oficial. Només podrà examinar-se en règim lliure de les proves de certificat del cicle corresponent.

SOL.LICITUD RECOLLIDA TÍTOLS

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon o personalment en hores d’atenció al públic.
En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat de Nivell Bàsic, Intermedi o Avançat, pot venir una altra persona amb l’autorització signada. Aquests certificats es fan per defecte per a tots els alumnes que hagin superat el nivell i es poden recollir a la secretaria de l’escola.

SOL.LICITUD TÍTOL ACADÈMIC

Podeu consultar els preus d’expedició de taxes al web del Departament d’Ensenyament.
En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat, pot venir una altra persona amb l’autorització signada.

SOL.LICITUD FALTES MENORS

L’alumnat menor d’edat ha de justificar les faltes d’assistència amb l’imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat per pare/mare o tutor/a legal.

SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin dins del termini.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2  o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior, per l’excés de pagament.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En el cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes es podran presentar també en altres registres de l’administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

SOL.LICITUD REVISIÓ D’EXÀMENS

La revisió d’examen es comunicarà a l’interessat per correu electrònic.

SOL.LICITUD DE PERMUTA HORÀRIA

És un acord personal entre dos o dues alumnes d’aquesta escola per intercanviar la seva plaça, del mateix nivell i idioma, però amb diferent horari.

ATENCIÓ: no és efectiva fins que no es formalitzi des de Direcció.

 

SOL·LICITUD CANVI DE CURS

En casos justificats el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre de 2021. El/la cap de departament i professorat corresponent l’estudiarà i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 5 de novembre de 2021.