Instàncies i sol·licituds

Per facilitar la realització de gestions administratives podeu descarregar-vos les instàncies i sol·licituds següents.

Ompliu-les i lliureu-les a secretaria, tot aportant la documentació requerida per a cada gestió.

Instància genèrica:  Gestions de caràcter general o no contemplades a la resta de sol·licituds.

Sol·licitud canvi de curs

En casos justificats el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 30 d’octubre de 2023. El/la cap de departament i professorat corresponent l’estudiarà i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 7 de novembre de 2023.

Sol·licitud d’adaptació de proves per alumnes amb necessitats especials

Sol·licitud de renúncia de matrícula

Sol·licitud de devolució de taxes i preus públics

Sol·licitud renúncia curs superat

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director/a de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Sol·licitud canvi d’horari

Les peticions es resoldran per ordre d’entrada

Sol·licitud permuta horaris

Dos alumnes d’un mateix curs en diferent horari acorden intercanviar els seus horaris.
Les peticions es resoldran per ordre d’entrada.

Sol·licitud canvi data d’exàmens

L’alumne/a interessat/da haurà de presentar documentació justificant el canvi.

Sol·licitud trasllat d’expedient

Sol·licitud convocatòria addicional

Sol·licitud recollida de títols

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon o personalment en hores d’atenció al públic.
En cas de no poder venir personalment a recollir el certificat de Nivell Bàsic A2, Intermedi B1 o B2, o Avançat C1, pot venir una altra persona amb l’autorització signada. Aquests certificats es fan per defecte per a tots els alumnes que hagin superat el nivell i es poden recollir a la secretaria de l’escola.

Sol·licitud títol acadèmic

Podeu consultar els preus d’expedició de taxes al web del Departament d’Educació.
En cas de no poder venir personalment a recollir el certificat, pot venir una altra persona amb l’autorització signada.

Sol·licitud faltes d’assistència menors

L’alumnat menor d’edat ha de justificar les faltes d’assistència amb l’imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat per pare/mare o tutor/a legal.

Sol·licitud revisió d’exàmens

La revisió d’examen es comunicarà a l’interessat per correu electrònic.

Sol·licitud revisió d’exàmens de certificació