Sol·licitud de revisió d’exàmens de certificació

Procediment per a les revisions:

  • En el cas de ser un alumne oficial, contacteu amb el vostre professor/a abans de sol·licitar una revisió oficial.
  • Presentar una reclamació oficial: Per poder fer una revisió d’examen, haureu d’enviar aquesta sol·licitud emplenada al correu de l’escola eoiosona@xtec.cat.

Termini de reclamacions: Cal presentar la sol·licitud durant els tres dies hàbils després de la publicació de resultats. No s’atendran reclamacions presentades fora de termini.

NORMATIVA:

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes a les proves específiques de certificació (B1, B2, C1) s’han de resoldre d’acord amb el procediment previst en els apartats a i b de l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener. També s’han de resoldre seguint el mateix procediment les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs i als exàmens finals de primer i quart curs.

En cas que la resolució sigui objecte de nova reclamació, aquesta s’ha de presentar als serveis territorials o bé al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant un escrit de la persona interessada, que s’ha de presentar a través del director o directora del centre.

El director o directora del centre ha de trametre, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, aquesta reclamació juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l’acta de la reunió en la qual s’hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

A partir de l’estudi de la informació rebuda, i de l’informe emès per la Inspecció, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran definitivament.

 Veure enllaç a la normativa