Beques

Vull sol·licitar una beca

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions aquí.

Important: Segons la normativa publicada la la plana web del Departament d’Educació:

Els alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l’administració pública competent en la matèria, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca.
En aquests casos, a l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumne no té concedida encara la beca ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import, davant de la direcció que els retornarà el 50% de l’import del preu públic pagat.

Alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes per part de l’Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d’ingressos indeguts.

Ambdós situacions de sol·licitud de devolució de taxes o preus públics es podrà formalitzar a la Secretaria de l’EOI  una vegada hagi finalitzat el curs escolar amb la qualificació d’apte/a.

Ajuts PARLA 3, per a alumnat universitari de l’EOI

Consulteu les possibilitats de sol·licitud de beca d’ajuts del programa PARLA 3 per als estudiants universitaris matriculats en aquest espai.

El programa PARLA 3 de terceres llengües concedeix ajuts als estudiants que hagin començat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, que es matriculin en un curs de terceres llengües d’algun dels nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, en una EOI.

Trobareu tota la informació aquí.

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments postobligatoris aquí.