Convalidacions ESO i Batxillerat

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI

L’alumne o alumna que cursa batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar la convalidació de matèries optatives de batxillerat (6 hores setmanals a primer i 4 hores setmanals a segon), si compleix alguna de les condicions següents:

  • Cursa a l’EOI el nivell B2 o superior d’una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

En el cas dels alumnes de primer de batxillerat, la convalidació de 6 hores de matèries de la franja d’optatives pot ser de qualsevol de les tres franges optatives i és de caràcter anual.

 

Documentació que cal presentar

  • Sol·licitud de convalidació de matèries de la franja d’optatives de batxillerat basant-se en estudis cursats a l’EOI (CEO1)
  • Certificat expedit per l’EOI en què s’acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l’alumne/a (CEO2)

Procés de convalidació

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne/a abans del darrer dia lectiu del mes d’octubre al centre on estudia batxillerat, juntament amb el certificat expedit per l’EOI on s’acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l’alumne/a.

  • El director o directora del centre resol la sol·licitud. El centre notifica per escrit la resolució a l’alumne o alumna.
  • Abans de l’1 de desembre del curs escolar corresponent, el centre de batxillerat envia un exemplar de la resolució a l’EOI.

La convalidació està condicionada a la valoració favorable del seguiment de l’alumne o alumna i l’aprofitament del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat d’aprofitament del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.

  • Durant la primera quinzena del mes de maig, l’EOI ha de comunicar el resultat de l’avaluació al centre on l’alumne o alumna estudia batxillerat.

La superació d’aquesta avaluació no suposa en cap cas l’obtenció del certificat. Si l’alumne o alumna està matriculat en un curs que condueix a l’obtenció de certificat, per obtenir-lo ha de fer igualment la prova ordinària

Convalidacions de matèries d’ESO per a alumnes que cursen llengües

estrangeres simultàniament en una EOI

 

A l’educació secundària, l’alumnat que cursa una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, que no s’ofereix en el centre educatiu, pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquest cas, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en una EOI i ha de comunicar, si es dona el cas, l’abandonament d’aquests estudis.

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

  • Sol·licitar al centre de secundària el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera. Aquesta sol·licitud cal fer-la cada any.
  • Adjuntar el comprovant de matrícula.
  • Presentar al centre, a final de curs, un certificat de superació dels estudis expedit per l’EOI.

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne o alumna. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. El reconeixement de la formació en cursos posteriors queda supeditada a l’acreditació de la superació del curs previ.