Projecte educatiu de centre (PEC)

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu de centre (PEC).

El PEC és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

PEC_EOI_Osona_v3_juny_2023